DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2018-2-1

THE INFLUENCE OF BIO-EFFECTING AGENTS ON CHICKPEA PLANTS GROWING PROCESSES UNDER THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

В. П. Карпенко, O. O. Коробко

Abstract


Nowadays pea and soybeans prevail in agrocoenosis among legume in the Right-bank Forest-steppe. In contrast to these crops, the chickpea is more drought-resistant at the same time, it does not lodge, and the beans do not crack when ripe. In this regard, the problem of developing the elements of chickpea cultivation technology becomes important, in particular, the selection of effective measures to protect crops from weeds using herbicides. It is possible to reduce and overcome herbicide stress when using biological preparation of natural origin – microbial drug and plant growth regulators. The experimental part of research was held during 2015–2017 in the field training and production department and research laboratory of the department of microbiology, biochemistry and plant physiology of Uman National University of Horticulture. Accounting and study of plants height and leaf-area duration in experiments were done in accordance with methodologies, described by Z. M. Hrytsayenko and co-authors. Statistical analysis of the results of the studies was carried out using the methods of dispersion analysis, described by B. A. Dospekhov. As a result of the research it was found: the height and area of the leaves of chickpea plants varied both by years and depending on the use of different norms of the herbicide Panda, entrenched separately and against the background of seeds processing PGR Stympo and MD Ryzobophyt. On the average over the years of observation over the independent action of MD Ryzobophyt (1,0 l/t) the plant height of chickpea with regard to control I grew into 2%, leaf-area duration with regard to control I grew into 12 %. At individual action PGR Stympo (0,025 l/t) with regard to control I grew into 16 %. In variants of cooperative usage of MD Ryzobophyt and PGR Stympo increasing of a chickpea height with regard to controls I contained 8 %, the index of leaf-area duration increased with regard to controls I into 20%. At individual usage of the herbicide Panda in limits 3,0 and 4,0 l/g the plant height grew into 1 and 8 %, the leaf-area duration of chickpea increased into 9 and 32% with regard to control I, at limits 5, and 6, l/g – in 4 and 2% the leaf-area duration of chickpea grew into 19 and 14% with regard to control I. While processing by a mixture of MD Ryzobophyt (1,0 l/t) and PGR Stympo (0,025 l/t) and entering the herbicide Panda in limits 3,0–4,0 l/g before the chickpea sowing the height of a crop surpassed the control I on 12 and 19 % , the leaf-area duration of chickpea increased into 39–83 % with regard to the control I, and at limits of entering 5,0 and 6,0 l/g – into 13 and 11 %. The duration increased into 69 – 33 % to control I. The highest indexes of plants height and leaf-area duration were recorded in the Panda herbicide application in limits of introduction 4,0 l/g against the processing of seeds before the sowing PGR Stympo (0,025 l/t) and MD Ryzobophyt (1,0 l/t) in particular, in this embodiment, the height of the plants increased by 19%, the leaf area - by 83%

Keywords


plant height; leaf-area duration; chickpea; herbicide; plant growth regulator (PGR); microbial drug (MD)

References


Pavlenko,V.P., Petrov, N.Yu., & Melnikova, A.V. (2003). Tekhnolohyy y sredstva vydelyvanyya nuta [Technologies and means of cultivation of сhickpea]. Volgograd: Volgograd State Agricultural Academy. (in Rus.).

Makukh, Ya. P., Remenyuk, S.O., & Smich, V.M. (2017). Spetsyfika protsesiv zaburennya posiv nutu [Specificity of the processes of inbredness of crops of сhickpea]. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, 1(12), 65–78. Retrivied from http://nbuv.gov. ua /UJRN/Nd _2017_1_12 (in Ukr.)

Novozhilov, K.V. (2003). Nekotorye napryamky ekolohizatsiyi zakhystu roslyn [Some areas of environmental protection of plants]. Zashchita i karantin rasteniy, 8, 14–17. (in Rus.).

Kharchenko, V.D. (1992). Udoskonalennya khimichnoho metodu borotby z myshachymy nasinnyam v Tsentralno-Chornozemnomu rayoni [Improvement of the chemical method of weed control on millet crops in the Central Chernozem region]. (author's abstract. dis Cand. s.–g.) University at RGAU-MSHA of Moscow, Russia. (in Rus.).

Karpenko, V.P., Grytsaenko, Z. M., & Pritulyak, R.M. (2012). Biolohichni osnovy intehrovanoyi diyi herbitsydiv ta rehulyatoriv rostu roslyn [Biological bases of integrated action of herbicides and plant growth regulators]. Uman: UNUS. (in Ukr.).

Kalenska, S.M., Shcherbakova, O. M., & Gonchar, L.M. (2014). Asymilyatsiyna diyalʹnistʹ posivaye nutu zalezhno vid sortnykh osoblyvostey i peredposivnoyi obrobky nasinnya [Assimilation activity of crops of сhickpea, depending on varietal features and pre-seed treatment of seeds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 9, 110–113. Retrivied from http://visnyk.sau.sumy.ua/sample/files/snau_2014_9_28_agronom/JRN/28.pdf (in Ukr.)

Yarchuk, N.N. & Bulgakova, M.P. (1991). Fiziolohichno aktyvni rechovyny humusovoyi pryrody yak ekolohichnyy faktor detoksykatsiyi zalyshkovykh kilkostey pestytsydiv [Physiologically active substances of humus nature as ecological factor of detoxification of residual quantities of pesticides]. Guminovyye veshchestva v biosfere, 10, 75–80. (in Rus.).

Merezhynskyy, Yu.H., & Morderer, Ye.Yu. (2001). Suchasni dosyahnennya ta perspektyvy rozvytku doslidzhen z problemy fiziolohiyi herbitsydiv [Current achievements and prospects for the development of research on the physiology of herbicides]. Fiziolohiya roslyn v Ukrayini na mezhi tysyacholittya, 1, 436–442. (in Ukr.)

Leontiuk, I. B. (2001). Efektyvnist herbitsydiv ta yikh sumisnoho zastosuvannya z biostymulyatoramy rostu na posivakh ozymoyi pshenytsi v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [The effectiveness of herbicides and their combined use with growth biostimulants in winter wheat crops under the conditions of the Right Bank Forest-steppe of Ukraine (PhD Abstract)]. Kyiv: NAU. Retrivied from https://mydisser.com/en/avtoref/view/17312.html (in Ukr.)

Serekpaev, N.A., Stybaev, G.J., & Ansabaeva, A.С. (2016). Bioenerhetychna otsinka vplyvu biostymulyatora rostu ta mineralnoyi syrovyny na urozhaynist nuta v stepovoyi zoni Akmolynskoy oblasti [Bioenergetic estimation of the effect of biostimulator of growth and mineral fertilizers on the productivity of сhickpea in the steppe zone of the Akmola region]. Omsk. (in Rus.).

Elkoca, E., Kantar, F., & Fikrettin, S. (2008). Influence of Nitrogen Fixing and Phosphorus Solubilizing Bacteria on Nodulation. Plant Growth, and Yield of Chickpea. Journal of Plant Nutrition, 157–171. Retrivied from https:// www. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01904160701742097

Neetsvetayev, V.P., Pravdin, I.V., & Petrenko, A.V. (2016). Vrozhaynist sortiv nuta pry vykorystanni mikrobiolohichnykh preparativ [Productivity of сhickpea's varieties with the use of microbiological preparations]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 30 (1), 37–39. Retrivied from https://cyberleninka.ru/ article/v/urozhaynost-sortov-nuta-pri-ispolzovanii-mikro biologichneskih -preparatov (in Rus.).

Panda KE: Kataloh [Panda KE: Catalog]. Retrivied from URL: https://ukravit.ua/uk/panda/ ( Accessed June 10, 2018).

Stymulyator rostu Stympo: Kataloh [Stimulus of stimulus growth Stimpo: Catalog]. Retrivied from http://www. agrobiotech.com.ua/ua/stimpo (Accessed June 10, 2018).

Ryzobofit: Kataloh [Risoboffit: Catalog]. Retrivied from http://rhizobofit.com/index.php? product =rhizobofit (Accessed June 10, 2018).

Derzhavnyy reyestr sortiv roslyn Ukrayiny [State Register of Plant Varieties of Ukraine]. (2015). Derzhavna veterynarna ta fitosanitarna sluzhba Ukrayiny. Retrivied from http://vet.gov.ua/sites/default /files/ResestrEU-2015-01-14a.pdf. (in Ukr.).

Vydannya Selektsiyno-henetychnoho instytutu – Natsionalʹnyy tsentr selektsionizmu ta sortyvizmu [Publishing of the Selection-Genetic Institute– National Center for Seed and Graduate Studies] (2011). Odessa: CJSC "Selena". (in Ukr.).

Gritsaenko, Z., Grytsaenko, A. O., & Karpenko, V. P. (2003). Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv [Methods of biological and agrochemical studies of plants and soils]. Kiev: ZAO Nichlava. (in Ukr.).

Dospehov, B. A. (1973). Metodyka polevoho opyta [Field experiment technique]. Moskow: Kolos. (in Rus.).

Netupskaya, I. T. (2012). Vplyv peredposivnoyi inkulyatsiyi nasinnya vnutrishnim notrahinom i normoyu dobrobutu na fotosyntetychnu produktyvnist posivu nutu [Influence of pre-sowing inoculation of seeds with nitrogin and fertilizer norms on photosynthetic productivity of сhickpea's crops]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buryakiv, 303–306. Retrivied from http://www.institut-zerna. Com /library /pdf8 /16.pdf (in Ukr.)

Tkalich, I., & Bochevar, O. (2015). Efektyvnist herbitsydiv u posivakh nutu [Efficiency of herbicides of сhickpeas crops]. Byuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoyi zony NAAN Ukrayiny, 8, 91–94. Retrivied from http://www.institut-zerna.com/library/pdf8/16.pdf (in Ukr.)


GOST Style Citations


Павленко В. П., Петров Н. Ю., Мельникова А. В. Технологии и средства возделывания нута. Волгоград : Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 2003. 160 с. Макух Я. П., Ременюк С. О., Сміх В. М. Специфіка процесів забур’янення посівів нуту. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Nd _2017_1_12 (дата звернення: 20.07.2018) Новожилов К. В. Некоторые направления экологизации защиты растений Защита и карантин растений. 2003. № 8. С. 14–17. Харченко В. Д. Совершенствование химического метода борьбы с сорняками на посевах проса в Центрально-Черноземном районе : автореф. дис. канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Общее земледелие". Москва, 1992. 26 с. Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин. Умань, 2012. 357 с. Каленська С. М. Щербакова О. М., Гончар Л. М. Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. 2014. Вип. 9. С. 110–113. Ярчук Н. Н., Булгакова М. П. Физиологически активные вещества гумусовой природы как экологический фактор детоксикации остаточных количеств пестицидов. Биологические науки. 1991. №10. С. 75–80. Мережинський Ю.Г., Мордерер Є.Ю. Сучасні досягнення та перспективи розвитку досліджень по проблемі фізіології гербіцидів. Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. Том 1. Київ, 2001. 436 с. Леонтюк І. Б. Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01. Київ, 2001. 16 с. Серекпаев Н.А, Стыбаев Г.Ж., Ансабаева А.С. Биоэнергетическая оценка влияния биостимулятора роста и минерального удобрения на урожайность нута в степной зоне Акмолинской области. Омск, 2016. С. 24–28. Erdal Elkoca, Faik Kantar, Sahin Fikrettin. Influence of Nitrogen Fixing and Phosphorus Solubilizing Bacteria on the Nodulation. Plant Growth, and Yield of Chickpea. Journal of Plant Nutrition. 2008. 31. 157–171. Нецветаев В.П., Правдин И.В., Петренко А.В. Урожайность сортов нута при использовании микробиологических препаратов. Достижения науки и техники АПК. 2016, Т.30. № 1. С.37–39. Панда, КЕ: Каталог. URL: https://ukravit.ua/uk/panda/ (дата звернення: 10.06.2018) Стимулятор росту Стимпо : Каталог. URL: http://www.agrobiotech. com.ua/ua/stimpo (дата звернення: 20.07.2018) Ризобофіт : Каталог. URL: http://www.znamagro.com.ua/ ua/ catalog/ bakterialnyie-udobreniya/rizobofit.html. (дата звернення: 20.07.2018) Державний реєстр сортів рослин України. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. 2015. URL: http://vet.gov.ua /sites/ default/ files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf (дата звернення: 20.07.2018) Видання Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС), ЗАТ "Селена". Одеса, 2011. 128 с. Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ. ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. 320 с. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Колос, 1973. 335 с. Нетупська І. Т. Вплив передпосівної інокуляції насіння нутовим нітрагіном та норм добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів нуту. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2012. Вип. 14. С. 303-306. Ткаліч І., Бочевар О. Ефективність гербіцидів у посівах нуту. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2015. № 8. С. 91–94.
Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya