THE ANALYSIS OF SOIL CONSOLIDATION BY CARTIPILLAR UNDERCARRIAGE OF CLAAS LEXION COMBINE HARVESTERS

В. В. Іванишин, В. В. Іліяшик, В. І. Дуганець

Abstract


The article focuses on issues of soil consolidation and such after-effect of soil consolidation as poor soil fertility and crop productivity. An analysis of literary sources on the issue was conducted. The characteristics of soil consolidation by combine harvesters are presented. The structural characteristics and operating procedures of DICKEJ penetrometer for soil penetration are given. The study provides the theoretical peculiarities of interaction between soil and caterpillar undercarriage of mobile power unit. The strategies for reducing the negative after-effects of soil consolidation caused by undercarriage of mobile power unit are shown. The comparative analysis of changes in the structure of soil with the help of penetrometer for wheeled and caterpillar undercarriage of LEXION 750 / 600 combine harvesters has been conducted. The analysis has shown that LEXION combine harvesters equipped by caterpillar undercarriage reduced soil and, consequently, soil consolidation

Keywords


soil; soil consolidation; caterpillar undercarriage; grain harvesters; mobile power unit; penetrometer

References


Vojtiuk, D.H. et al. (1998). Systema tochnogo zemlerobstva – novyi indusrialniu krok u sil's'komu hospodars'tvi [The system of precision farming is a new industrial step in agriculture]. Sil's'kohospodars'ka technika Ukrainy, 2, 32-33.

Ksenevch, I.P., Skotnikov, V.A., Lyasko, M.N. (1985). Khodovaya systema – pochva urozhaj [Runway system - soil - harvest]. Moskow : Ahropromyzdat.

Vodyanik, I.I. (1990). Vozdeuistvie xodovix sistem na pochvu [Impact of running systems on the soil]. Moskow : Ahropromyzdat. [in Russ.]

Zarenko, O.M., Schvauko, V.M., ... Vojtiuk, D.H. (2003). Mekchaniko-tekchnolohichnij vlastyvosti sil's'koho hospodarskij materialiv [Mechanical and technological properties of agriculture gift materials]. Kyiv : Meta. [in Ukr.]

Vojtiuk, D.H., Dubrovin, V.O., … Ischenko, T.D. (2004). Sil's'kohospodars'ki ta melioratyvni mashyny [Agricultural and reclamation machines]. Kyiv : Vyscha osvita. [in Ukr.]

Bendera, I.M., Rud, A.V., & Kozii, Ya.V. (Eds.) (2011). Proektuvannya sil's'kohospodars'ki mashyn [Designing agricultural machines]. Kamianets'-Podil's'kyj : VOP Cicin Y.V. [in Ukr.]

Rud' A.V. (Ed.) (2012). Mekchanizaziya, elektrikvikaziya ta auvtomatiyzazsya sil's'kohohospodarskoho viyrobniztva : u 2 т : Т 1: Mashyny dlya rilniztva [Mechanization, electrification and automation of agricultural production: in 2 volumes: Volume 1: Machines for arable land]. Kyiv : Ahroosvita. [in Ukr.]

Limot, A.S. (2008). Teoretichny osnovy zabezpechenya pratsezdatnosti mashyn [Theoretical foundations of ensuring the efficiency of machines]. Zhitomir : State Agrarian University [in Ukr.]

Rud, A.V., Moshenko, I.O., Burdeha, V.Iu., Iliiashyk, V.V., & Mykhailova, L.M. (2014). Doslidzhennia pereushchilnennia gruntu ta zasoby mekhanizatsii dlia yoho rozshchilnennia [Investigation of re-compaction of soil and means of mechanization for its decompression]. Zbirnyk naukovykh prats' PDATU, 22, 13–33. [in Ukr.]


GOST Style Citations


Vojtiuk, D.H. et al. (1998). Systema tochnogo zemlerobstva – novyi indusrialniu krok u sil's'komu hospodars'tvi [The system of precision farming is a new industrial step in agriculture]. Sil's'kohospodars'ka technika Ukrainy, 2, 32-33.

Ksenevch, I.P., Skotnikov, V.A., Lyasko, M.N. (1985). Khodovaya systema – pochva urozhaj [Runway system - soil - harvest]. Moskow : Ahropromyzdat.

Vodyanik, I.I. (1990). Vozdeuistvie xodovix sistem na pochvu [Impact of running systems on the soil]. Moskow : Ahropromyzdat. [in Russ.]

Zarenko, O.M., Schvauko, V.M., ... Vojtiuk, D.H. (2003). Mekchaniko-tekchnolohichnij vlastyvosti sil's'koho hospodarskij materialiv [Mechanical and technological properties of agriculture gift materials]. Kyiv : Meta. [in Ukr.]

Vojtiuk, D.H., Dubrovin, V.O., … Ischenko, T.D. (2004). Sil's'kohospodars'ki ta melioratyvni mashyny [Agricultural and reclamation machines]. Kyiv : Vyscha osvita. [in Ukr.]

Bendera, I.M., Rud, A.V., & Kozii, Ya.V. (Eds.) (2011). Proektuvannya sil's'kohospodars'ki mashyn [Designing agricultural machines]. Kamianets'-Podil's'kyj : VOP Cicin Y.V. [in Ukr.] 7. Rud' A.V. (Ed.) (2012). Mekchanizaziya, elektrikvikaziya ta auvtomatiyzazsya sil's'kohohospodarskoho viyrobniztva : u 2 т : Т 1: Mashyny dlya rilniztva [Mechanization, electrification and automation of agricultural production: in 2 volumes: Volume 1: Machines for arable land]. Kyiv : Ahroosvita. [in Ukr.] 8. Limot, A.S. (2008). Teoretichny osnovy zabezpechenya pratsezdatnosti mashyn [Theoretical foundations of ensuring the efficiency of machines]. Zhitomir : State Agrarian University [in Ukr.]

Rud, A.V., Moshenko, I.O., Burdeha, V.Iu., Iliiashyk, V.V., & Mykhailova, L.M. (2014). Doslidzhennia pereushchilnennia gruntu ta zasoby mekhanizatsii dlia yoho rozshchilnennia [Investigation of re-compaction of soil and means of mechanization for its decompression]. Zbirnyk naukovykh prats' PDATU, 22, 13–33. [in Ukr.]
Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya