THE MASS ACCUMULATION OF POTATO POTATOES DEPENDS ON EXTRA-ROOT NUTRITION OF PLANTS WITH MICROFERTILIZERS IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Authors

  • R. O. Mialkovsky Higher Educational Institution “Podillia State University”, Ukraine
  • P. V. Bezvikonny Higher Educational Institution “Podillia State University”, Ukraine
  • V. V. Mudrakov Higher Educational Institution “Podillia State University”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37406/2706-9052-2022-2-1

Keywords:

potato, variety, soil, microfertilizers, nutrients, harvest

Abstract

Goal. To determine the effect of foliar fertilizing with microfertilizers on the mass accumulation of potato tubers in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine. Methods. Analysis, synthesis, generalization, laboratory and field experiment. The results. It is established that the highest indices were obtained from the use of micronutrient Reakom – a variety of Dar and Crystaloneone special – a variety of Alladin. Thus, in the Aladin variety from the introduction of microfiber Crystaloneone special with a norm of 2,50 kg/ha, the average weight of tubers in the bushes in the budding phase was obtained – 318 g, in the phase of drying of the peduncle – 624 g, the Dar variety – the most effective rate of application among the studied variants the established norm of Reakom – 4,50 kg/ha, while the average weight of tubers in the budding phase was 309 g, the beginning of the drying of the peduncle – 683 g, respectively. The most effective rate for introducing potato plants is the following: Reakom – 4,50 kg/ha, Crystalonelone special – 2,50 kg/ha, and Rozasol – 3,00 kg/ha in the budding phase and the beginning of the disappearance of the peduncle. Conclusions. Indigenous fertilization with microfertilizers (Reakom, Crystalone special and Rozasol), influenced growth processes. At the same time, they were more intense compared with the control (without plant treatment) and maintained until the drying of the peduncle. All this contributed to the growth of the tubers weight and increased the yield and quality of products

Author Biographies

R. O. Mialkovsky, Higher Educational Institution “Podillia State University”

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of the Department of Landscaping, Geodesy and Land Management

P. V. Bezvikonny, Higher Educational Institution “Podillia State University”

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Landscaping, Geodesy and Land Management

V. V. Mudrakov, Higher Educational Institution “Podillia State University”

Graduate Student

References

Alokhin, V.V. (2016). Vplyv rivniv i sposobiv mineralnoho zhyvlennia na urozhainist, rist i rozvytok roslyn kartopli serednostyhloho sortu Lehenda [The influence of levels and methods of mineral nutrition on the productivity, growth and development of potato plants of medium-ripe variety Legend]. Molodyi vchenyi – Young scientist, no. 3, pp. 243–248 [in Ukrainian].

Bondarchuk, A.A., Koltunov, V.A., Kravchenko, O.A. (2009). Kartoplia: vyroshchuvannia, yakist, zberezhennia [Potatoes: cultivation, quality, preservation]. Kyiv: KYT, 232 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, H.L., Yakovenko, K.I. (eds.) (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable growing and melon growing]. Kharkiv: Osnova, 369 p. [in Ukrainian].

Dmytryshak, M.Ya., Romanchuk, V.O. (2015). Urozhainist kartopli zalezhno vid zastosuvannia kompleksnoho vodorozchynnoho dobryva (KVD) Akvaryn-5 [Potato yield depending on the application of complex water-soluble fertilizer (KVD) Akvarin-5]. Materials of the international conference “Modern directions of theoretical and applied researches”, Odesa, 17–29 March 2015. Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/konfer38/281.pdf [in Ukrainian].

Holovatiuk, R.Yu., Mialkovskyi, R.O., Bezvikonnyi, P.V. (2021). Efektyvnist vykorystannia kompleksnykh mikrodobryv i biostymuliatoriv pry vyroshchuvanni kartopli v umovakh Zakhidnoho Lisostepu Ukrainy [The effectiveness of the use of complex microfertilizers and biostimulants in the cultivation of potatoes in the conditions of the Western Forest Steppe of Ukraine]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia “Silskohospodarski nauky” – Taurian Scientific Bulletin. Series “Agricultural Sciences”, no. 119, pp. 28–35 [in Ukrainian].

Ilchuk, R.V., Ilchuk, Yu.R. (2013). Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennia mono- i mikrodobryvamy ta stymuliatorom rostu na vrozhainist kartopli [Effect of foliar fertilization with mono- and microfertilizers and growth stimulant on potato yield]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo – Foothill and mountain agriculture and animal husbandry, iss. 55(1), pp. 51–59 [in Ukrainian].

Kalenska, S.M., Knap, N.V. (2012). Stan ta perspektyvy vyrobnytstva kartopli v sviti ta v Ukraini [State and prospects of potato production in the world and in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Collection of scientific works of the Vinnytsia National Agrarian University, iss. 4(63), pp. 41–48 [in Ukrainian].

Krychkivskyi, V.M. (2012). Produktyvnist sortiv kartopli v umovakh zakhidnoi chastyny Lisostepu Ukrainy [Productivity of potato varieties in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine]. Kartopliarstvo Ukrainy – Potato production of Ukraine, no. 1–2, pp. 21–23 [in Ukrainian].

Mialkovskyi, R.O. (2015). Dynamics of increment of potato foliage and tubers depending on different doses of mineral fertilizers. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific reports of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, no 5. Retrieved from: https://nd.nubip.edu.ua/2015_5/18.pdf [in English].

Mialkovskyi, R.O. (2017). Biometrychni pokaznyky roslyn kartopli zalezhno vid sortu, strokiv sadinnia i hlybyny zahortannia bulb v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [Biometric indicators of potato plants depending on the variety, planting time and depth of tuber wrapping in the conditions of the Right Bank Forest Steppe of Ukraine]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetable and melon growing, iss. 63, pp. 250–256 [in Ukrainian].

Mialkovskyi, R.O. (2018). Biokhimichni pokaznyky bulb kartopli za vykorystannia mikrodobryv [Biochemical indicators of potato tubers with the use of microfertilizers]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu imeni V.V. Dokuchaieva. Seriia “Roslynnytstvo, selektsiia i nasinnytstvo, plodoovochivnytstvo i zberihannia” – Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev. Series “Plant production, selection and seed production, fruit growing and storage”, no. 1, pp. 23–32 [in Ukrainian].

Mialkovskyi, R.O. (2017). Vplyv dobryv na produktyvnist bulb kartopli v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [The effect of fertilizers on the productivity of potato tubers in the conditions of the Right Bank Forest Steppe of Ukraine]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, no. 4, pp. 56–58 [in Ukrainian].

Mialkovskyi, R.O., Bezvikonnyi, P.V. (2022). Vplyv umov zhyvlennia u formuvanni elementiv produktyvnosti kartopli v umovakh Zakhidnoho Lisostepu Ukrainy [The influence of nutrition conditions in the formation of potato productivity elements in the conditions of the Western Forest Steppe of Ukraine]. Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh i spetsialistiv “Selektsiia, henetyka ta tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur” [Materials of the 10th International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Specialists “Breeding, Genetics and Technologies for Growing Agricultural Crops”], Tsentralny village (Kyiv region, Ukraine), April 29, 2022. Kyiv, p. 76 [in Ukrainian].

Patyka, V.P., Makarenko, N.A., Mokliachuk, L.I. et al. (2005). Ahroekolohichna otsinka mineralnykh dobryv ta pestytsydiv: monohrafiia [Agroecological assessment of mineral fertilizers and pesticides: monograph] / ed. by V.P. Patyka. Kyiv: Osnova, 300 p. [in Ukrainian].

Sydorchuk, A.A., Kalitskyi, P.F. (2009). Efektyvnist strokiv vnesennia novykh dobryv pry pozakorenevomu pidzhyvlenni roslyn kartopli [Effectiveness of new fertilizer application periods during foliar feeding of potato plants]. Kartopliarstvo – Potato farming, iss. 38, pp. 145–151 [in Ukrainian].

Published

2023-02-14

How to Cite

Mialkovsky, . R. O., Bezvikonny, P. V., & Mudrakov, V. V. (2023). THE MASS ACCUMULATION OF POTATO POTATOES DEPENDS ON EXTRA-ROOT NUTRITION OF PLANTS WITH MICROFERTILIZERS IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, (37), 7–13. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2022-2-1

Issue

Section

Agricultural Sciences