CURRENT INTERNATIONAL TRENDS OF STRATEGIC COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Authors

  • Alla Chikurkova State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine
  • Olesia Kovalyshyn State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

agrarian, agricultural products, agricultural economics, аgriculture, competition, competitiveness, strategic competitiveness management, current international trends

Abstract

Effective strategic management of the competitiveness of agricultural enterprises is an important area of economic management and remains an important area of theoretical and applied research, especially given the rapid changes in external and internal factors that have a decisive influence on achieving strategic goals. The following methods of scientific research were used during the research: general form of movement of scientific knowledge, ascent from abstract to concrete; structural-genetic, analysis and synthesis; comparison and observation of existing international processes in dynamics in order to establish the decisive factors influencing the economic situation and ensure effective management of the competitiveness of enterprises. The classification of existing tendencies of strategic competitiveness management is carried out, among which: international tendencies, domestic factors and features of functioning of concrete agrarian enterprises. The study also proposes a classification of major current international trends, including socio-economic and political, in order to form an effective strategy for managing the competitiveness of agricultural enterprises as a factor in ensuring their sustainable development and presents their characteristics. Ensuring effective strategic management of the competitiveness of agricultural enterprises is impossible without taking into account current international trends, the role and impact of which should be further investigated using scientific methods to ensure the quality of research results and their further use in the activities of agricultural enterprises.

Author Biographies

Alla Chikurkova, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Doctor of Economics, Professor
Department of Management, Public Administration

Olesia Kovalyshyn, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Postgraduate
Department of Management, Public Administration

References

Frolova V.Yu. (2012). Strategichnyj pidxid v upravlinni konkurentospromozhnistyu pidpry`yemstva. Visnyk Doneczkogo nacionalnogo universytetu, 1, 177-181. Retrieved from: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/25102/1.pdf.

Dolzhanskyj, I.Z., & Zagorna, T.O. (2006). Konkurentospromozhnist pidpryemstva. Kyiv : CzNL.

Yermakov, O., & Yesaulov, V. (2015). Tekhniko-tekhnolohichne zabezpechennia konkurentospromozhnosti produktsii silskohospodarskykh pidpryiemstv. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O., 6, 325-329.

Kolomiyecz, I.F. (2007). Pidvy`shhennya rivnya konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva v sy`stemi faktoriv internacionalizaciyi. Konkurenciya. 2007. #3. S. 16-26.

Xajek, F. (2009). Smysl konkurency. Sovremennaya konkurencya. Konkurencya : voprosy teorii, 3 (15), 18-27. URL : http://www.library.fa.ru/files/Hayek-rivalry.pdf.

Chykurkova A.D., Gorixovskyj, M.V. (2016). Konkurentospromozhnist yak skladova rozvytku fermerskyx gospodarstv: teoretychnyj aspekt. Prychornomorski ekonomichni studiyi, 12(1), 5-9.

Ansoff, Y. (1989). Strategycheskoe upravlenye (transl.). Moskow: Ekonomyka.

Chykurkova, A.D., & Gorixovskyj, M.V. (2019). Sy`stema upravlinnya konkurentospromozhnistyu sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv. Mizhnarodny`j naukovy`j zhurnal Ekonomichnyj dyskurs, 1, 70-78.

Porter, M. (2004). Strategiya konkurenciyi (Transl. Olijnyk, A., & Skilskyj, R.). Kyiv: Osnovy.

Ukrayina – agrarna krayina (2016). Rertieved from: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/1044/.

Proekt Yedy`noyi kompleksnoyi strategiyi ta planu dij rozvy`tku sil`s`kogo gospodarstva ta sil`s`ky`x tery`torij v Ukrayini na 2015 - 2020 roky. URL : https://ips.ligazakon.net/document/NT1978.

Georgieva, K., Díez, F.,J., & Duval, R., Schwarz D. (2021). Rising Market Power. A Threat to the Recovery? Retrieved from: https://blogs.imf.org/2021/03/15/rising-market-power-a-threat-to-therecovery/.

Kyshhak, T. (2020). Vliiaanye Covid-19 na prodovolstvennuyu bezopasnost v myre y razvytye ynnovacyj v selskom xozyajstve: analytycheskyj obzor nauchnыx publykacyj po mezhdunarodnym yzdanyyam. Retrieved from: https://nubip.edu.ua/node/81899.

Gueorguiev, N. & Nakatani, R. (2021). Sharing the Gains of Automation: The Role of Fiscal

Policy. Retrieved from: https://blogs.imf.org/2021/11/18/sharing-the-gains-of-automation-the-role-offiscal- policy/

Yakushev, D. (2016). Suchasni tendenciyi derzhavnoyi ekologichnoyi polity`ky` v Ukrayini v konteksti koncepciyi stalogo rozvytku. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya, 4, 92–97. Retrieved from : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/16.pdf.

Kaczan, A. Investuvannya rozvy`tku agropromyslovyx pidpryemstv. Retrieved from: https://www.pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/dissertaciya-kacan.pdf

Category: 2021 riots. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2021_riots.

Baronin, A. (2017). Yak vijskovi konfliktyvplyvayut na ekonomiku. Retrieved from: https://mind.ua/openmind/20173685-yak-vijskovi-konflikti-vplivayut-na-ekonomiku

Published

2022-05-12 — Updated on 2023-02-13

Versions

How to Cite

Chikurkova, A. ., & Kovalyshyn, O. (2023). CURRENT INTERNATIONAL TRENDS OF STRATEGIC COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, (35), 39–47. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/256622 (Original work published May 12, 2022)

Issue

Section

Статті