ASSESSMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT SUPPORT SECURITY OF ENTERPRISES AND AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Authors

  • K.S. Zhadko University of Customs and Finance, Ukraine
  • T.I. Nosova University of Customs and Finance, Ukraine

Keywords:

investment, innovation, economic security, provision, activities of enterprises, agricultural sector

Abstract

The article considers the assessment of investment support and as a derivative of innovative ensuring economic security both at the micro level – enterprises and at the macro level – of the agricultural sector as an industry of the Ukrainian economy. The assessment of investment and innovation support for the economic security of the agricultural sector in Ukraine involves the analysis of investment indicators in the areas of activity and resources of enterprises and the attraction of innovative technologies. As a result of investments in updating fixed assets, equipment, machinery and equipment, production technologies. Innovations and new technologies are derived from investments, the synergy of which ensures the economic security of the subjects of the agricultural sector of Ukraine.
The structure and size of investments are analyzed, how they affect the innovative provision of economic security of the agricultural sector. It is proposed: ways to increase innovation and investment attractiveness in the agricultural sector, directions of state support and methodical aspects of strengthening economic security starting from enterprises and the agricultural sector of Ukraine as a whole.

Author Biographies

K.S. Zhadko , University of Customs and Finance

Ph.D., Professor

Department of Entrepreneurship and Enterprise Economics

T.I. Nosova , University of Customs and Finance

Ph.D., Associate Professor

Department of Entrepreneurship and Enterprise Economics

References

Krylenko, V. I. (2016). Finansovi indykatory ekonomichnoi bezpeky ahrarnoho sektoru. Aktual'ni problemy ekonomiky, 7, 110-122. [in Ukrainian].

Zhurakivs'kyj, Ye. S. (2015). Kontseptual'ni zasady zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky ahrarnoi haluzi v umovakh instytutsijnykh transformatsij. Ahrosvit, 12, 63–70. [in Ukrainian].

NBU (2020). Vartist' kredytiv za danymy statystychnoi zvitnosti bankiv Ukrainy (bez urakhuvannia overdraftu). Retrivied from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial [in Ukrainian].

U Natsional'nomu banku vidbulasia zustrich z kerivnykamy pidpryiemstv ahrarnoho sektoru. (2020). Retrivied from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-natsionalnomu-banku-vidbulasya-zustrich-z-kerivnikami-pidpriyemstv-agrarnogo-sektoru). [in Ukrainian].

Riven' rentabel'nosti vyrobnytstva produktsii sil's'koho hospodarstva v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh (2020). Retrivied from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/rrv/arh_rrv_u.html). [in Ukrainian].

Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy (2020). Konsolidovana richna finansova zvitnist' emitenta. Retrivied from: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/show/121323 [in Ukrainian].

Indeksy kapital'nykh investytsij za vydamy ekonomichnoi diial'nosti (2020). Retrivied from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

World Bank (2019). Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports). Retrivied from: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.AGRI.ZS.UN [in English].

Chem khorosha y chem plokha Ukrayna dlia ahrarnykh ynvestytsyj. Retrivied from: https://inventure.com.ua/analytics/articles/chem-horosha-i-chem-ploha-ukraina-dlya-agrarnyh-investicij [in Ukrainian].

Operatsii za instrumentamy priamykh investytsij za rehionamy, krainamy svitu ta vydamy ekonomichnoi diial'nosti (2019). Retrivied from: https://bank.gov.ua/files/ES/FDI_Lf_y.xlsx [in Ukrainian]. 11. Hutorov, A.O. (2019). Investytsijne zabezpechennia korporatyzatsii kapitalu v ahrarnomu sektori ekonomiky [Analitychnyj ohliad]. Kyiv: NNTs «IAE».

Finansova diialnist (2020). Retrivied from: https://www.nibulon.com/data/investiciina-diyalnist/dlya-investoriv/finansova-diyalnist.html. [in Ukrainian].

TOP-12 zarubezhnykh ynvestytsyj v ukraynskyj ahrobyznes. (2019), Retrivied from: http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/top12-zarubezhnykh-investitsii-v-ukrainskii-agrobiznes/ [in Ukrainian].

Zhadko, K. (2019). Orhanizatsiia vyrobnychoi ta marketynhovoi diial'nosti maloho i seredn'oho biznesu [Orhanizatsiia vyrobnychoi ta marketynhovoi diial'nosti maloho i seredn'oho biznesu]. Dnipro: UMSF [in Ukrainian].

Pro rezhym inozemnoho investuvannia. The Verkhovna Rada of Ukraine. zakon.rada.gov.ua. Recieved from://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-vr#Text [in Ukrainian].

Poprozman N. (2016). Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship. Ekonomika APK, 9, 62–67.

Published

2020-12-29

How to Cite

Zhadko , K., & Nosova , T. (2020). ASSESSMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT SUPPORT SECURITY OF ENTERPRISES AND AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(33), 146–156. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/239613

Issue

Section

Статті