THE IMPACT OF BIO-FUNGICIDES, GROWTH STIMULATORS AND THEIR COMBINATIONS ON SUNFLOWER WATER INTAKE UNDER NON-IRRIGATED CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE

Authors

  • Ye.O Domaratskyi Kherson State Agrarian-Economic University, Ukraine
  • O.P. Kozlova Kherson State Agrarian-Economic University, Ukraine
  • O.O. Domaratskiy Kherson State Agrarian-Economic University, Ukraine
  • A.I. Kaplina Kherson State Agrarian-Economic University, Ukraine
  • O.P. Koruniak State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

unflower,, transpiration coefficient,, bio-preparations,, growth stimulators,, total water intake

Abstract

The study examines the impact of complex application of fungicides and growth stimulators of biological origin on sunflower water intake and rational use of moisture by the plants. The experimental research was conducted under conditions of the research field of Kherson State Agrarian University on dark chestnut alkaline soil containing 2.5% of humus in the plow layer.
In 2016 – 2018 the field experiment was carried out by a three-factor scheme, where Factor A – environmentally friendly preparations and their combinations (Fitosporyn; Fito Help; Fitosporyn / Hart Super; Fito Help / Hart Super; a test variant – without treatment); Factor В – sunflower hybrids of the company «LG» (Tunca and LG 5580); Factor С – different stages of using preparations (seed treatment a day before sowing and vegetation treatment of the plants at the budding stage). The plots were located by a split-block method. All the necessary evaluations, records and observations were performed according to the generally accepted methods of the state variety trials, and specific methods were also employed - field, analytical, calculative-comparative and the method of mathematical and statistical processing of experimental data.The research results made it possible to determine that the coefficient of water intake tended to decrease under the influence of the preparations under study, especially when calculated per the seed yield. In comparison with the test variant, better variants with complex application of the preparations reduced the coefficient of water intake by 20 – 21% that proves essential water saving for the formation of a unit of the main products. The calculation of the coefficient of water intake per dry biomass showed that it was almost unchangeable by all the research variants.

Author Biographies

Ye.O Domaratskyi , Kherson State Agrarian-Economic University

Dr.Sc. in Agriculture, Associate Professor

O.P. Kozlova , Kherson State Agrarian-Economic University

Ph.D. in Agriculture

O.O. Domaratskiy, Kherson State Agrarian-Economic University

Ph.D. in Agriculture, Associate Professor

A.I. Kaplina, Kherson State Agrarian-Economic University

Ph.D., Associate Professor

O.P. Koruniak , State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. in Agriculture, Associate Professor

References

Tsylyuryk, O.I., & Desyatnyk, L.M. (2019). Vodnyy rezhym v posivakh sonyashnyku. [Water regime in sunflower crops]. Agribusiness today. http://agro-business.com.ua/ 2019 r.[in Ukraine].

Kozlova, O.P. (2019). Produktyvnistʹ sonyashnyka pry zastosuvanni biopreparativ ta stymulyatoriv rostu u tekhnolohiyi vyroshchuvannya na Pivdni Ukrayiny [Productivity of sunflower in the use of biological products and growth stimulants in the technology of cultivation in the South of Ukraine.] Kherson. 2019 [in Ukraine] 3. Ivanina, V. V. (2011). Balans biohennykh elementiv ta yoho rehulyuvannya v ahroekosystemakh Lisostepu za umov biolohizatsiyi zemlerobstva. Ahrobiolohiya. [ Balance of nutrients and its regulation in agro-ecosystems of the Forest-Steppe under conditions of biologization of agriculture] [in Ukrainian]

Zozulya, A.L. Boyko, I.O, & Makarenko, M.H. (2012). O hlavnykh problemakh zashchyty zernovykh kolosovykh kulʹtur v voprosakh y otvetakh. Protravka semyan – osnova zashchyty zernovykh kulʹtur. Pro holovni problemy zakhystu zernovykh kolosovykh kulʹtur v pytannyakh i vidpovidyakh (praktychni rekomendatsiyi) [On the main problems of protection of cereals in questions and answers. Seed treatment is the basis for the protection of cereals. On the main problems of protection of cereals in questions and answers (practical recommendations] [in Ukrainian]

Dubka, V. (2011). Vnekornevyye podkormki: osnovnyye zabluzhdeniya i oshibki. Zerno [Foliar top dressing: main misconceptions and mistakes][in Russian]

Anishyn, L. (2012). Retrivied from: http://www.Pzopozitsiya.com/Regulyatori–rustu–roslin–sumnivii,fakti//. [in Ukrainian]

Sendetsʹkyy, V.M. Vplyv rehulyatoriv rostu na rist, rozvytok ta formuvannya vrozhaynosti roslyn sonyashnyku [Influence of growth regulators on growth, development and formation of sunflower plant yield]. Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, 3 (45), 40-43. [in Ukrainian]

Sendetsʹkyy, V.M. (2017). Vplyv rehulyatoriv rostu na rist, rozvytok ta formuvannya vrozhaynosti roslyn sonyashnyku. [Influence of growth regulators on growth, development and formation of sunflower plant yield]. Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, 3 (45), 40-43. [in Ukrainian]

Domaratsʹkyy, Ye.O., & Dobrovolʹsʹkyy, A.V. (2018). Vplyv pozakorenevykh pidzhyvlenʹ kompleksnymy bahatofunktsionalʹnymy preparatamy na kilʹkisnyy rivenʹ ta ta yakisnyy sklad khlorofilovoho kompleksu v roslynakh sonyashnyku. [Influence of foliar fertilization with complex multifunctional preparations on the quantitative level and qualitative composition of the chlorophyll complex in sunflower plants. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, 1, 142-151. [in Ukrainian]

Domaratsʹkyy, Ye.O. (2018). Vplyv ristrehulyuyuchykh preparativ ta mineralʹnykh dobryv na pozhyvnyy rezhym sonyashnyka. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrayiny. [Influence of growth-regulating preparations and mineral fertilizers on the nutrient regime of sunflower]. Scientific reports of NULES of Ukraine, 1 (71). [in Ukrainian] file:///C:/Users/acer/Downloads/Nd_2018_1_20%20(1).pdf

Bazaliy, V.V., Domaratsʹkyy, Ye.O., & Kozlova, O.P. (2019). Vplyv biofunhitsydiv i stymulyatoriv rostu na produktyvnistʹ sonyashnyku ta yakistʹ oliynoyi syrovyny. [Influence of biofungicides and growth stimulants on sunflower productivity and quality of oil raw materials]. Irrigated agriculture, 71, 5-10. [in Ukrainian]

Domaratsʹkyy Ye.O., & Kozlova O.P. (2020). Ekonomichne obgruntuvannya vykorystannya ekolohobezpechnykh preparativ u tekhnolohichnykh skhemakh vyroshchuvannya sonyashnyka. [Economic justification of the use of environmentally friendly drugs in technological schemes of sunflower cultivation]. Taurian Scientific Bulletin, 111, 60-68. [in Ukrainian]

Vasil'yev, D.S. (1990). Podsolnechnik [Sunflower]. Moskow : Agropromizdat [in Russa]

Havrylyuk, M.M., Salatenko, V.N., Chekhov, A.V., & Fedorchuk, M.I. (2008). Oliyni kulʹtury v Ukrayini: Navch. posib. / Za red. V.N. Salatenka [Oil crops in Ukraine: Textbook. Aid (Salatenko V.N. (Ed ), 2nd ed., Revised. and add. Kyiv : Osnova [in Rus]

Overchenko B.P. Pryrodni resursy ta urozhay sonyashnyka v Ukrayini. Propozytsiya, (2001) [Natural resources and sunflower harvest in Ukraine] [in Ukrainian]

Polyakov, O.I., Rozhkova, V.U, & Nikitenko, O.V. (2013). Ahropryyomy vyroshchuvannya vysokooleyinovoho sonyashnyku [Agricultural methods of growing high-oleic sunflower]. Propozytsiya [in Ukrainian]

Heiser C.B. et al. (1969). The north american sunflowers (Helianthus). Memoirs of the Torrey Botanical Club, 22(3), 1-218.

Published

2020-12-29

How to Cite

Domaratskyi , Y., Kozlova , O., Domaratskiy, . O., Kaplina, . A., & Koruniak , O. (2020). THE IMPACT OF BIO-FUNGICIDES, GROWTH STIMULATORS AND THEIR COMBINATIONS ON SUNFLOWER WATER INTAKE UNDER NON-IRRIGATED CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(33), 23–32. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/239508

Issue

Section

Статті