AGROTECHNICAL ASSESSMENT OF HARROW-CULTIVATOR

Authors

  • В. Ю. Бурдега State Agrarian and Engineering University in Podilya,
  • В. В. Девін State Agrarian and Engineering University in Podilya,
  • В. С. Ткачук State Agrarian and Engineering University in Podilya,

DOI:

https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-12

Keywords:

surface treatment, harrow-cultivator, loosening, crushing

Abstract

Using of combined tools in the system of soil preparation for sowing allows to reduce energy and labor costs per unit of cultivated products while maintaining soil fertility with maximum economic effect. When preparing the soil for sowing, it is important to create a fine-grained soil structure using simple machines and tools. The purpose of research is improving the quality of the structural condition of the soil in preparation for sowing using the simplest and most productive tools and machines, reducing the specific high-energy costs of preparing the soil for sowing crops. The use of a combination of working bodies for loosening the soil in one machine allows you to intensify the process of crushing the soil and expand the range of use of the machine or tool to prepare the soil for sowing crops. One of the ways to solve the problem of quality soil preparation for sowing crops is the use of high-performance combined multi-operational units, which in one pass provide loosening, leveling the soil surface and its necessary compaction. Such units prevent over-compaction of the soil, which is typical for traditional cultivation, and due to the formation of a well-dissolved surface layer reduce moisture evaporation. The comparative analysis of agrotechnical indicators of work of a harrow cultivator, which was executed on the basis of field tests, allowed to establish that increase of coefficient of quality of loosening of soil on 14 ... 17%, coefficient of quality of crushing on 10 ... 17,6% in comparison with serial harrows expands functionality of using a harrow-cultivator with experimental bending teeth allows to improve the quality of tillage, increase productivity and reduce energy costs.

Author Biographies

В. Ю. Бурдега, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Burdeha V.Yu.
Ph.D. (Techn.), Associtate Professor
Department of Agriculture machines

В. В. Девін, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Devin V.V.
Ph.D. (Techn.), Associtate Professor
Department of Agriculture machines

В. С. Ткачук, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Tkachuk V.S.
Ph.D. (Techn.), Associtate Professor
Department of Agriculture machines

References

Рат. 59198А UA, МКІ А01В19/02, А01В21/02. Harrow for ball processing for hruntu. V.Y. Burdeha, I.M. Bendera, M.I. Samokysh, O.V. Sydorchuk, A.M. Tokar. (UA). №2021210012; Request 12.12.2002; Published by 15.08.2003, Bulletin №8. [In Ukrainian].

Рат. 59198А UA, МКІ А01В19/02, А01В21/02. Harrow cultivator. V.Y. Burdeha, I.M. Bendera, V.I. Duhanets, P.I. Rozdorozhniuk, O.V. Firman, A.S. Yakymenko (UA). №2021210014; Request 12.12.2002; Published by 15.04.2004, Bulletin №4. [In Ukrainian].

Burdeha, V.Y. (2003). Pokaznyky yakostі posharovoho rozpushuvannia gruntu udoskonalenoiu zubovoiu boronoiu. Mekhanіzatsіia sіlskohospodarskoho vyrobnytstva, 14, 259-265. [In Ukrainian].

Shevchenko, I.A., & Tkachuk, V.S., (2000) Fizyko-mekhanichni vlastyvosti gruntu i kartopli, yaki vyznachaiut tekhnolohichnyi protses roboty kartoplezbyralnykh mashyn. Pratsi Tavriiskoi derzhavnoi ahrotekhnichnoi akademii, 1(16), 17-23. [In Ukrainian].

Burdeha, V.Y. (2001). Vplyv konstruktyvnykh parametrіv gruntoobrobnykh robochykh orhanіv dlia posharovoho obrobіtku gruntu na yakіst rozpushuvannia. Zb. nauk. prats Podіlskoi derzhavnoi ahrarno-tekhnіchnoi akademіi. “Ahrarna nauka – selu”. Kam'ianets-Podіlskyi. PDATA, р. 442-444.

Skorobogatov, D.V., Devіn, V.V., & Nashkolnyi Y.A. (2015). Kombinovanyi pluh-efektyvnyi zasib dlia zahortannia syderalnykh kultur. Zbirnyk naukovykh prats PDATU. Tekhnichni nauky, 23, 137-146. [In Ukrainian].

Burdega, V.Y. (2010). Doslіdzhennya zoni poshirennya deformaczії ґruntu vіd dії gnutoshtabovix robochich organіv. Praczі Tavrіjskogo derzhavnogo agrotex-nologіchnogo unіversitetu, 43-52. [In Ukrainian].

Devin, V. & Tkachuk, V. (2018). Rozviazannia zadach kіnematyky tochky z vykorystanniam systemy Mathcad. Aktualnyie nauchnyie issledovaniya v sovremennom mire, 3(35), part 2, 128-135. (in Ukrainian).

Burdega, V.Y. (2018). Rezultati doslіdzhennya kombіnovanogo hrunto-obrobnogo znaryaddya. Agrarna nauka ta osvіta v umovax evroіntegraczіі. Ternopіl:Krok, р. 110-112. (in Ukrainian).

Published

2020-06-29

How to Cite

Бурдега, В. Ю., Девін, В. В., & Ткачук, В. С. (2020). AGROTECHNICAL ASSESSMENT OF HARROW-CULTIVATOR. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(32), 99–107. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-12

Issue

Section

Technical Sciences