FEATURES OF WINTERING WINTER RAPE AT DIFFERENT SEEDING RATES AND THE USE OF GROWTH REGULATORS

Authors

  • М. І. Бахмат State Agrarian and Engineering University in Podilya,
  • І. В. Сендецький State Agrarian and Engineering University in Podilya,

DOI:

https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-2

Keywords:

variety, hybrid, seeding rate, "Vermiyodis", overwintering

Abstract

The studies results influence of the growth regulator Vermiyodis and sowing norms on wintering of winter oilseed rape plants and Mercedes hybrid on sod podzolic soils of the experimental field of Prykarpattia of the State Agricultural Experimental Station of the NASG region are presented. Studies have shown that the variants with the pre-sowing treatment off the winter variety Cheremosh seeds was carried out, on average over the years of research, at the sowing rate of 0600000 / ha plant death during overwintering was 4.7-5.7 pcs / m2 or 9, 5-10 , 8%, at a sowing rate of 0800000 / ha of germinating seeds - 5.7- 6.2 pieces / m2 or 8.5-9.3%, at a sowing rate of 1.0 million / ha of similar seeds - 8.7-9 , 3 pcs / m2 or 10.1- 10.9%. In the variants where the pre-sowing treatment of seeds was carried out with the Vermiyodis regulator at a dose of 5 l / t at a sowing rate of 08mln / ha, the plant death was 4.6-5.6%, which is 2.8-3.0% less than the norm sowing 1.0 million / ha of germinating seeds. In the variants where the pre-sowing treatment of seeds of the winter hybrid Mercedes was carried out with the growth regulator "Vermiodis" 5 l / t, the percentage of dead plants was 4.8-5.6% at the sowing rate of 0600000 / ha of germinating seeds, at the sowing rate of 0.8 million / ha - 6.1-7.3%, with a sowing rate of 1.0 million / ha of germinating seeds 8.1-8.6%, which is significantly less than the control and options, where presowing seed treatment was carried out with the growth regulator "Vermijodis". Studies have shown that the best overwintering, on average over the years of research, was in the rapeseed variety of winter hybrid Mercedes at a sowing rate of 0600000 / ha of germinating seeds, in the variety Cheremosh at a sowing rate of 0800000 / ha of germinating seeds for pre-sowing seed treatment.

Author Biographies

М. І. Бахмат, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Bakhmat M.I.

Dr.Sc. Professor,
Head of the Department of Plant and Forage Production

І. В. Сендецький, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Sendetskiy I.V.

Postgraduate Student

References

Vdovychenko, V. K., Shelestov, Yu. V. & Vdovychenko, E. Y. (1991). Ahrotekhnyka y produktyvnost ozymoho rapsa. Tekhnycheskye kultury, 4, 91-96.

Haidash, V. D., Kovalchuk, H. M. & Demianchuk, H. T. (1986). Ripak kultura velykykh mozhlyvostei. Uzhhorod: Karpaty.

Hareev, R. H. (1998). Raps: sostoianye, tendentsyy razvytyia, perspektyvы. Moskow: Kazan.

Holtsov, A.A. (1983). Raps, surepytsa. Moskow: Kolos.

Kulyk Yu. (2019). Yak v ukrainskomu hospodarstvi vyroshchuiut ripak. Ahronomiia sohodni, 3, 114-115.

Mashchenko, O. & Haidenko, O. (2019). Ripak: koly dotrymannia pravyl – harantiia yakosti. Ahrobiznes sohodni, 10, 64-65.

Shpaar, D. (2003). Raps y sutserytsa. Moskow.

Orobchenko, V. P. (1961). Morozostiikist ozymoho ripaka. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 32-34.

Kefely, V. Y. (1984). Rost rastenyi. Moskow: Kolos.

Fetiukhyn, Y. V., Lytvynov, H. H., Kusurova, V. Y. (2012). Zymostoikost y produktyvnost ozymoho rapsa v zavysymosty ot srokov y norm poseva. Nauchnyi zhurnal KubHAU, 75(01), 1003- 1013.

Fedatov, V.A., Honcharov, S.V. & Savenko, V.P. Raps. Rastenyia. Moskow: Ahrolyha Rossyy.

Haidash, V.D., Rozhkovan V. V., Pleten S. V. & Komarova I. B. (2006). Porivnialna otsinka morozostiikosti ozymoho ripaku. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu oliinykh kultur UAAN, 11, 53– 59.

Voloshchuk, O. P., Voloshchuk, I. S. & Kosovska I. S. (2012). Vplyv peredposivnoi obrobky nasinnia ta pozakorenevoho pidzhyvlennia roslyn ristrehuliatoramy na perezymivliu ripaku ozymoho. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo : mizhvid. temat. nauk. zb., Vyp. 54 (I). 15–25.

Ponomarenko, S. P. (2003). Rehuliatory rostu roslyn. Kyiv.

Kalinin, F.L. (1989). Zastosuvannia rehuliatoriv rostu v silskomu hospodarstvi. Kyiv : Urozhai.

Melnyk, I.P., Prysiazhniuk, M.P. (2013). Zastosuvannia rehuliatoriv rostu v tekhnolohiiakh vyroshchuvannia s/h kultur. Materialy mizhnarodnoi konferentsii (Lviv, 2013, pp. 45-47). Lviv.

Dospekhov, B. A. (1985). Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoi obrabotky rezultatov yssledovanyi), 3-d ed. Moskow: Kolos.

Muromtsev, H.S. (1979). Rehuliatorы rosta rastenyi. Moskow : Kolos, 1979. S.35-85.

Orlov, D.S. (1993). Humynovye veshchestva v byosfery. Moskva : Nauka, 1993 237 s.

Khrysteva, L.A. (1962). Humynovye udobrenye, teoryia y praktyka ykh prymenenyia. part 2, Kyiv.

Published

2020-06-29

How to Cite

Бахмат, М. І., & Сендецький, І. В. (2020). FEATURES OF WINTERING WINTER RAPE AT DIFFERENT SEEDING RATES AND THE USE OF GROWTH REGULATORS. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(32), 20–25. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-2

Issue

Section

Agricultural Sciences