DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-4

PECULIARITIES OF NITRATE CONTENT IN AGRICULTURAL CULTURES GROWED IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT BANK FOREST-STEPPE

Л. А. Яковець

Abstract


The data on contamination of grain nitrates and seeds of field crops grown in the forest-steppe conditions of the right bank are given. The danger of contamination of plants with nitrates and their harm in the human body is shown. According to the results of the studies, it was found that the humus content of the agricultural crops was 2,3‒4,4%, of easily hydrolyzing nitrogen ‒ 63,0‒98,0 mg / kg of soil, of mobile phosphorus ‒ 159‒319 mg/kg of soil, exchangeable potassium ‒ 100‒239 mg/kg of soil, with hydrolytic acidity amounting to 0,28‒160 mg. equiv/100 g soil and pH (salt) ‒ 5,8‒6,8. It was found that the actual nitrate content of winter wheat grain during the harvesting period under intensive chemical chemistry was 51,30 mg / kg, which is 5,8 times less than MPC, in winter rape seeds ‒ 88,30 mg/kg. which is 3,4 times less than the MPC, 91,20 mg / kg in spring barley, 3,3 times less than the MPC, 10,23 mg/kg in the wet corn, which is 29,3 times less than the MPC , in dried corn grain ‒ 9,12 mg/kg, which is 32,9 times less than the MPC, in sunflower seeds ‒ 131,80 mg / kg, which is 2,3 times less than the MPC.

Keywords


nitrates; grain; seeds; pollution; safety

References


Zapolskyi, A. K., & Ukrainets, A. (2005). Ekolohizatsiia kharchovykh vyrobnytstv [Ecologization of food production]. Kyiv : Vyshcha shkola. [in Ukr.].

Palamarchuk, V. D., Polishchuk, I. S., & Venediktov, O. M. (2011). Systemy suchasnykh intensyvnykh tekhnolohii u roslynnytstvi [Systems of modern intensive technologies in crop production]. Vinnytsia: Danyliuk V.H. [in Ukr.].

Dubinina, A. A., Maliuk, L. P., & Seliutina, H. A. (2007). Toksychni rechovyny u kharchovykh produktakh ta metody yikh vyznachennia [Toxic substances in food products and methods for their determination]. Kyiv : VD «Profesional». [in Ukr.].

Smoliar, V. I., Tsyhanenko, O. I., Petrashenko, I. (2007). Nitraty, nitryty ta nitrozoaminy u kharchovykh produktakh i ratsionakh [Nitrates, nitrites and nitrosoamines in foods and diets]. Problemy kharchuvannia. [in Ukr.].

Dorohuntsov, S. I. Dorohuntsov, K. F. Kotsenko, & Khvesyk M. A. (2005). Ekolohiia [Ecology]. Kyiv : KNEU. [in Ukr.].

Biliavskyi H. O., Furdui, R. S., Kostikov I. Y. (2004) Osnovy ekolohii [Fundamentals of ecology]. Kyiv : Lybid. [in Ukr.]. Razanov, S. F., & Chernova, A. O. (2016). Osoblyvosti nakopychennia nitrativ u roslynakh ta yikh produktsii [Features of the accumulation of nitrates in plants and their products]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – perspektyva rozvytku suspilstva, 25, 55‒56. [in Ukr.].

Hryshko, V.M. (2012). Vazhki metaly: nadkhodzhennia v grunty, translokatsiia u roslynakh ta ekolohichna bezpeka [Heavy metals: entry into soils, translocation in plants and environmental safety]. Donetsk : Donbas. [in Ukr.].

Tkachuk, O.P. (2016). Botaniko-morfolohichni osoblyvosti bobovykh bahatorichnykh trav zalezhno vid ekolohichnykh umov bezpokryvnoi sivby [Botanical and morphological features of perennial leguminous herbs, depending on the environmental conditions of seedless sowing]. Visnyk Dnipro-ho derzh. ahrarnoekonomichnoho u-tu [Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University], 240, 10–13 [in Ukr.].

Tkachuk, O. P. (2015). Vykorystannia bahatorichnykh bobovykh trav dlia znyzhennia vmistu vazhkykh metaliv u hrunti [Use of perennial leguminous herbs to reduce the content of heavy metals in the soil]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia [Balance Nature Challenger], 138–140 [in Ukr].

Mazur, V. A., & Vradii, O. I. (2019). Monitorynh zabrudnennia gruntiv vazhkymy metalamy naukovodoslidnoi dilianky v NDH «Ahronomichne» Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Monitoring of soils pollution by heavy metals in scientific and research plot in the Educational and Recearch Farm «Agronomichne» of the Vinnitsia National Agrarian University]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 13, 16‒24. [in Ukr].

Tkachuk, O. P., Yakovets, L. A., & Vatamaniuk, O. V. (2018). Intensyvnist znyzhennia kontsentratsii nitrativ u zerni zlakovykh kultur zalezhno vid periodu zberihannia [Intensity of reducing the concentration of nitrates in cereal crops depending on the storage period]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 1, 173–175. [in Ukr]. URL: http://studfiles.net/preview/5722584/page:30/.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya