DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-1-12

GENESIS OF HOLDINGS AND AGROHOLDINGS IN UKRAINE AS AN INSTITUTIONAL UNITS

І. М. Белова, О. П. Завитій, Н. В. Семенишена

Abstract


The history of holdings is thoroughly studied in economic and legal science, however, scientists have different views on the place and time of the emergence of these institutional units. The insufficiency of the study of the concept of holdings negatively affects both the holdings themselves and the participants of the economic relations that interact with them, therefore, the identified question requires specificity, which confirms the relevance and purpose of the study of the above-mentioned topic. Despite the spread of holding activities in the agricultural sector of Ukraine, the legislative field lacks a clear interpretation of the concept of holding and, in particular, agricultural holding. Problem-chronological, comparative-historical and statistical methods analyze the question regarding the definition of the concept of holding, by studying the historical background of its occurrence and identifying characteristic features and signs. The necessity of legal regulation and significant improvement of the mechanism of economic relations in which holdings participate, as well as the search for ways to effectively regulate the activities of holdings, are substantiated. Prospects for the effective functioning of holding structures in Ukraine are associated with the need to solve a number of problems. In particular, studies require mechanisms for the official establishment of a holding structure in Ukraine and foreign countries with developed market economies, trends in the development of this form of integration formation and its role in attracting foreign investment for the development of the country's economic potential, and the specifics of financial management of the holding structure

Keywords


holding, holding company, corporate enterprise, concept, economic relations, legal regulation

References


Belova I. (2015). Istorychnyi ohliad pravovoho zabezpechennia rozvytku obliku ta kontroliu. Prykladna ekonomika - vid teorii do praktyky : zb. tez dop. Pershoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Ternopil, 15 zhovt. 2015 r.) [Historical review of legal support for the development of accounting and control. Procceding]. Ternopil : Ekonomichna dumka TNEU.

Belova, I., Semenyshena, N. (2018). Kontent-analiz definitsii oblikovoi polityky instytutsiinykh odynyts ta pidkhodiv do yii formuvannia [Content-Analysis of definitions in accounting policy of institutional units and strategies for its formation]. Podilskyi visnyk : silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, 28, 198–211.

Belova, Iryna. (October, 2016). Istorychni aspekty rozvytku bukhhalterskoho obliku. Prykladna ekonomika - vid teorii do praktyky : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [m. Ternopil, 20 zhovt. 2016 r. [Historical aspects of accounting development. International Proceeding]. Ternopil : Vektor, pp. 48-50.

Belova I.M. (2015). Teoretychni osnovy oblikovoi polityky [The theoretical basis of accounting policies]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Khmelnytskyi : KhNU, 2015. № 2, T. 1 (222). S. 84-90.

Butynets, F.F. (2001). Istoriia bukhhalterskoho obliku [History of accounting. Part 1; Second ed.]. Zhytomyr : Ruta.

Vinnyk, O. M. (2009). Hospodarske pravo. Kyiv : Pravova yednist.

Vynslav, Yu. & Lysov, U. (2000). Stanovlennia kholdynhovykh kompanii: pravove i orhanizatsiinym zabezpechenniam. Rosiiskyi ekonomichnyi zhurnal, 5-6, 120–126.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. Rady Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 16, 2003 Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2003. № 18, 19-20, 21-22. S. 144.

Didorenko, T., & Belova, I. (2017). Znachennia operatyvnoho obliku v systemi upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom [Importance of operational accounting in the agricultural enterprise management system]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, 1-2, 29-37.

Didorenko, T. V. (2016). Sutnist i klasyfikatsiia materialno-tekhnichnykh resursiv na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh za yikh pryznachenniam ta rolliu v protsesi vyrobnytstva [The essence and classification of material and technical resources in agricultural enterprises according to their purpose and role in the production process]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 1(1), 92-99.

Didorenko, T. (2014). Orhanizatsiia - predmet metodolohii bukhhalterskoho obliku [Organization - subject of accounting methodology]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, 3, 19-22.

GoogleTranslate. URL: https://translate.google.com/#auto/uk/Hold

Yvaniuk, A. V. (2005). Pravovye problemy sozdanyia kholdynha: na prymere zheleznodorozhnoho transporta: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Legal problems of creating a holding: the example of railway transport (Doctoral dissertation)]. Moskow, 2005. 190 s.

Keller, T. (1996). Kontseptsyy kholdynha. Orhanyzatsyonnye struktury y upravlenye; per. s nem. N. M. Dvukhsherstkovoi; pod. obshch. red. Yu. P. Rudneva, R. M. Hryneva [Holding Concepts. Organizational structures and management (edited by Rudnev, Yu. P., Hrynev, R. M.]. Obnynsk.

Kym, A. (2003). Evropeiskyi kholdynh dlia rosyiskoho byznesa [European holding for Russian business]. Fynansy, 40, 40-43.

Hubyn, E.P. (Ed.) (1998). Korporatyvnoe upravlenye y korporatyvnyi kontrol [Corporate Governance and Corporate Control]. Moskow.

Kravets, I. M. (2010). Pravove stanovyshche subiektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen: monohrafiia [Legal status of subjects of organizational and economic powers: a monograph]. Kyiv : Yurinkom Inter.

Laptev, V. V. (2003). Subekty predprynymatelskoho prava [Subjects of business law]. Moskow : Yuryst.

Laptev, V. A. (2008). Predprynymatelskye obedynenyia: kholdynhy, fynansovo-promыshlennыe hruppy, prostye tovaryshchestva [Entrepreneurial associations: holdings, financial and industrial groups, simple partnerships]. Moskow : Volters Kluver.

Lukach, I. V. (2005). Kholdynhovi kompanii za zakonodavstvom Ukrainy [Holding companies according to the legislation of Ukraine. Concept, signs, regulatory framework]. Poniattia, oznaky, normatyvna baza. Visn. hosp. Sudochynstva, 1, 245–252.

Motylev, V.E. (1959). Fynansovyi kapytal y eho orhanyzatsyonnye formy [Financial capital and its organizational forms]. Moskow.

Oblikovo-analitychne i orhanizatsiino-pravove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv v umovakh instytutsiinykh transformatsii : kolekt. monohr (2017). [Accounting, analytical and legal support of enterprises in the context of institutional transformations: collect. monograph]. Ternopil : Osadtsa Yu. V., 2017. 388 s.

Obshchee polozhenye o vsesoiuznom y respublykanskom promyshlennykh obedynenyiakh: utv. Postanovlenyem Soveta Mynystrov SSSR ot 2 marta 1973 h. № 140 [General situation in the all-Union and republican industrial associations: approved. Decree of the Council of Ministers of the USSR of March 2, 1973 No. 140]. URL: http://www.knukim-edu.kiev.ua/ download/ZakonySSSR/data03/tex14694.htm

https://www.mhp.com.ua/uk/.

Nykyforov, O. (2011). Poniattia y osnovni oznaky kholdynhovoi kompanii [Concept and main features of a holding company]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2, 55-57.

Portnoi, K. Ya. (2004). Pravovoe polozhenye kholdynhov v Rossyy [Legal status of holdings in Russia]. Moskow : Volters Kluver.

Pronska, H. V. (2013). Vybrane [Favorites]. Kyiv : Osvita Ukrainy.

Pro kholdynhovi kompanii, shcho stvoriuiutsia u protsesi korporatyzatsii ta pryvatyzatsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 travnia 1994 r. № 224/94 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ card/ 224/94 (vtratyv chynnist).

Pro kholdynhovi kompanii v Ukraini” vid 15.03.06 r. № 3528-IV: Zakon Ukrainy ofits. tekst iz zmin. stanom na 1 lyp. 2006 r. / M-vo yustytsii Ukrainy URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3528-15 [On holding companies in Ukraine "dated 03.15.06. No. 3528-IV: Law of Ukraine official text as amended. As of 1 lip. 2006].

Sava, A.P., Paliukh, M., Zavytii, O., & Semenyshena, N. (2017). Teoretychni zasady bukhhalterskoho obliku v systemi upravlinnia [Theoretical Foundations of Accounting in the management system]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, 1-2, 21–28.

Semenyshena, N.V. (2012). Mizhnarodnyi dosvid standartyzatsii ta yoho vplyv na formuvannia instytutu bukhhalterskoho obliku v Ukraini [International experience of standardization and its influence on formation of accounting institute in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, 3 (69), 185–189.

Semenyshena, N.V. (2016). Bukhhalterskyi oblik : vid systemy do instytutu (ohliad definitsii) [Accounting from the system to the Institute (review definitions)]. Zbirnyk naukovykh prats PDATU, 24. Ch.3, Ekonomichni nauky, 189–200.

Umantsiv H. V. (2002). Kholdynhovi kompanii ta promyslovo-finansovi hrupy u suchasnii ekonomitsi [Holding company and industrial-financial group in case of efficient economy]. Kyiv : VIRA-R.

Shapurov, O. O. (2011). Modeli upravlinnia kholdynhamy [Models of managing holdings. Investments: practice and additional]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 30-31. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_23_10.

Shytkyna, Y. S. (2003). Kholdynhy: pravovoi y upravlencheskyi aspekty [Holdings: legal and managerial aspects]. Moskow : Horodets-yzdat. URL: http://www.lawmix.ru/ commlaw/1723

Shytkyna, Y.S. (2001). Pravovoe rehulyrovanye deiatelnosty kholdynhovykh kompanyi vnutrennymy dokumentamy [Legal regulation of holding companies by internal documents]. Khoziaistvo y pravo, 1, 120.

Shytkyna, Y.S. (2001). Predprynymatelskye obedynenyia [Entrepreneurial associations]. Moskow : Yuryst.

Ivanyshyn, V.V. (2002). Teoretychni aspekty ekonomichnoho zmistu, klasyfikatsii vydiv ta vidnosyn uchasnykiv ahrolizynhu [Theoretical aspects of economic content, classification of species and relationships of agro-leasing participants]. Science. Bulletin of the NAU, 56, 129-133.

Bulgakov, M., Voituk, D.G., Adamchuk, V.V., & Ivanyshyn, V.V. (2007). Naukovo-tekhnichna polityka v silskomu hospodarstvi [Scientific and technical policy in Agriculture]. Journal of Agrarian Science, 3, 5-10.

Kinash, I. A. (2013). Internet-marketynh – stratehiia rozvytku suchasnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Internet marketing - strategy of development of modern machine-building enterprises]. Sustainable economic development, 3 (20), Pp. 331-335.

Kinash, I. A. (2012). Upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii [Management of agricultural enterprises using information technologies]. Stalyi rozvytok ekonomiky, № 2 [12], 50–53.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya