DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-1-4

THE EFFECT OF GENOTYPES AND PARATYPE FACTORS ON COW PRODUCTIVITY

О. В. Ведмеденко

Abstract


The article deals with the study of the influence of paratype and genotypic factors on dairy productivity of cows under the conditions of Kherson region's economy. It was found that animals born in the fall had higher milk yields in the first, second and third lactations compared to peers born in other seasons, and amounted to 7967.4 kg, 85536.9 kg and 8868.6 kg, respectively. The predominance of autumn animals on milk yield, compared to those born in spring, was in the range of 4.1… 10.5%, in summer - 6.6… .11.1%. Analysis of one-factor complexes revealed a significant (P <0.01) force of influence of the season of birth and calving of first-borns on the milk yield and intensity of milk yield of the same level (6.00… .6.17%). The influence of other factors was significant and amounted to 93.8… 94.0%. The highest milk productivity was characterized by Holstein cows belonging to the Chif line. The average milk yield of the third lactation in the group of cows was 9954.5 kg, and exceeded that of other lines within this breed by 510.9… .363.2 kg (P <0.05). The largest difference in productivity of Holstein cow breed over the Ukrainian black and white breed was found among the animals of the Valiant line, which was higher by 1431.5 kg or 17.9%. The milk yield superiority of the different types of Starbak and Chifa breeds was 13.1% and 14.5% respectively. Regarding the Ukrainian black-and-white dairy breed, the lines tested were Chiff and Valiant, with yields of 8691.5 kg and 8012.1 kg, respectively. The two-factor ANOVA revealed that the rock factor had a vaild insignificant effect on the yield of 5.88% (P <0.01). The data from the analysis indicate that 90.6% of other factors are predominant

Keywords


Ukrainian black and white dairy breed, line, dairy productivity, birth season, calving season, analysis of variance

References


Sarapkyn, V.H., & Aleshkyna, V.H. Produktyvnoe dolholetye korov v zavysymosty ot paratypycheskykh faktorov. Zootekhnyia. 2007. № 8. S. 4-7.

Bazyshyna, I. Dlia ratsionalnoho vidtvorennia. Tvarynnytstvo Ukrainy. 2008. № 12. S. 15-17.

Peshuk, L.V. (1999). Vplyv paratypichnykh faktoriv na realizatsiiu henotypu tvaryn. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Zbirnyk naukovykh prats. Silskohospodarski nauky, № 3 (6), Part III: Zootekhniia. S. 3-9.

Poslavska, Yu.V., Fedorovych, Ye.I., Babik, N.P. (2015). Vplyv sezonu narodzhennia ta sezonu otelennia koriv na yikh molochnu produktyvnist. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, 17(3), 297-302.

Stavetska, R.V. (2001). Tryvalist produktyvnoho vykorystannia koriv yak faktor selektsiinoho ta ekonomichnoho prohresu u molochnomu skotarstvi. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 34, 210-211.

Bashchenko, M. I., Polupan, Yu. P., Ruban, S. Yu., & Bazyshyna, I. V. (2012). Stan i perspektyvy poridnoho udoskonalennia molochnoho skotarstva i vidnovlennia systemy selektsii buhaiv. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 46, 79–83.

Voitenko, S. L. (2016). Mozhlyvist pidvyshchennia molochnoi produktyvnosti u koriv lokalnykh porid. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 4, 72-75.

Yablonskyi, V. A. (2008). Problema vidtvorennia tvaryn: stan i perspektyvy. Visnyk BDAU, 57, 169-173.

Horiuk, V. V., Bodnar, O. O., Kernychnyi, S. P. (2009). Vplyv mineralno-vitaminnykh preparativ na perebih u koriv sukhostiinoho periodu ta na zhyttiezdatnist novonarodzhenykh: Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 136, 200–203.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya