THE TECHNOLOGY OF BUCKWHEAT GROWING AS A PLANTING FILLER

Volodymyr Ivanyshyn, Ivan Shuvar, Ruslan Havrylianchyk, Volodymyr Sendetskyi, Olexandr Bunchak, Olexandr Tymofiichuk

Abstract


Today it is a task to farmers to increase buckwheat production by expanding areas of buckwheat cultivation in intermediate crops because after cutting and stubble crops - an important reserve increase gross grain production efficiency and crop conditions for the agriculture sector intensification. Intermediate buckwheat crops have important economic and agronomic and economic importance. Obtaining two harvests a year from one field confirms the high intensity of management, thus increasing
productivity per hectare to 30-80%. The paper deals with the results of experimental and industrial studies on improving of the existing technologies of buckwheat cultivation for grain, green manure, green fodder during the intermediate sowing. The technological aspects of straw and after-reaping straw residues using for organic fertilizers by means of "Vermistim-D" destructor produced by PE "Bioconversion" (Ivano- Frankivsk) and new generation organic fertilizers " Biohumus", "Bìoproferm".

Keywords


technology; buckwheat; after-mowing and after-reaping sowing; "Vermistim-D" destruction; " Biohumus"; "Bìoproferm"; yields

Full Text:

PDF

GOST Style Citations


Alekseeva, E.S., Garasimchuk, Є.V., Marusyak, I.M., & Koval, V.I. (1987). Vyrashhivanie grechihi po industrial'noj tehnologii [The cultivation of buckwheat on industrial technology]. Kiev : Harvest.

Gavryljanchyk, R.Ju. (2015). Perspektyvy vvedennja v kul'turu grechky tatars'koi' v Ukrai'ni [Tekst]. Zbirnyk naukovyh prac' Podil's'kogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo universytetu. Vypusk 23. – S.45-54.

Kvashhuk, O.V. Krupjani kul'tury [Tekst] / O.F. Kvashhuk, M.M. Suchyk, V.Ja. Homina ta in. – Kam’janec'-Podil's'kyj : Medobory, 2006. – 288 s.

Sendec'kyj, V.M. Vykorystannja solomy ta inshyh roslynnyh reshtok na dobryva / V.M. Sendec'kyj // Zbirnyk naukovyh prac' PDATU. – Kam’janec'-Podil's'kyj. – 2014. – № 22. – S. 25-27.

Rekomendacii' z vyroshhuvannja grechky u promizhnyh posivah [Tekst] / Ivanyshyn V. V., Shuvar I. A., Sendec'kyj V. M., Centylo L. V., Gavryljanchyk R. Ju. – Za zag. redakcijeju V. V. Ivanyshyna. – Ivano-Frankivs'k : Symfonija forte, 2015. – 48 s.

Shuvar, I. A. Prodovol'cha problema v Ukrai'ni i sviti ta znachennja grechky u i'i' rozv’jazanni [Tekst] / I. A. Shuvar, B. I. Binert, I. B. Mazur, A.M. Shuvar, I. Je. Bojko // Sil's'kyj gospodar. – 2011. – № 5-6. – S. 30-31.

Gavryljanchyk, R.Ju. Produktyvnist' grechky zalezhno vid poperednykiv ta bakterial'nyh dobryv [Tekst] / R.Ju Gavryljanchyk // Zbirnyk naukovyh prac' Podil's'koi' derzhavnoi' agrarnotehnichnoi' akademii'. – 2001. – 140-142.

Organizacijno-ekonomichni zasady vidtvorennja i efektyvnogo vykorystannja tehnichnogo potencialu agrarnogo vyrobnyctva [Tekst] : monografija / V.V. Ivanyshyn. – K. : NNC "Instytut agrarnoi' ekonomiky", 2011. – 350 s.
Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya