INFLUENCE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS ON THE SAFETY AND PRODUCTIVITY OF GARLIC WINTER

Г. І. Яровий, О. Ф. Чечуй, О. І. Філімонова

Abstract


The results of treatment with biological preparations of Trichodermine and Gaupsin of garlic bulbs of winter crops before storing plant products for storage are highlighted. Materials of research were onions of garlic garlic (Allium sativum L.), Lubasha, Trichodermine and Gaupsin (in concentration of 2%). The label of garlic products was 3 kg and stored in the refrigerating chamber Polair Standart KKN 8.81, as well as open plastic boxes (control), and boxes, lined with food polyethylene film (GOST 1354-82). The experimental data of the three variants were statistically analyzed using the dispersion analysis method. In the work, storage of plant products in food polyethylene film is applied. A decrease in the percentage of diseased and bulbous bulb of the winter strain of Lubasha during storage after application of antimicrobial agents was detected, which may be a consequence of the action of these biological protection products of plants, and the result of storing bulbs of garlic for storage with increased tolerance to disease

Keywords


Garlic bulbs; biological preparations; keeping; productivity; phitopathlogy

References


Barabash, O.Iu., Shram, O.D., & Huzyr, S.T. (2002). Tsybulynni ovochevi kultury [Bulbous vegetable crops]. Kyiv : Vyshcha shkola. [in Ukr.]

Melnychuk, F. S. (2003). Osnovni khvoroby tsybuli ta chasnyku, obhruntuvannia zakhodiv zakhystu vid nykh v umovakh Lisostepu Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk: spets. 06.01.11 «Fitopatolohiia» [The main diseases of onion and garlic, the rationale for protection measures against them in the Forest-Steppe of Ukraine (Abstract dissertation)]. Kyiv : Instytut zakhystu roslyn Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk. [in Ukr.]

Korniienko, S.I. et al (2012). Kompleksna systema zakhodiv zakhystu tsybuli i chasnyku vid shkidnykiv, khvorob i burianiv: naukovo-prakt. Rekomendatsii [Integrated system of measures for protecting onions and garlic from pests, diseases and weeds]. Kharkiv. [in Ukr.]

Patyka, V. P., Omelianets, T.H. (2005). Ekolohichni osnovy zastosuvannia biolohichnykh zakhodiv zakhystu roslyn yak alternatyva khimichnym pestytsydam. Ahroekolohichnyi zhurnal, 2, 21-24. [in Ukr.]

Vinale F., Sivasithamparamb K., Glisalberti E. L., Marra K., Woo S. L., Lorito M. (2008). Trichoderma - plant - pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry, 40, 1-9.6. Chet I., Indar J. (1994). Bilogical control of fungae pathogen. Biochem. and Biotechnol. J., 48(1), 37-43.

Grondona, J. (1997). Physiological and biochemical characterization of Trichodermaviride, a biological control agent against soil-borne fungal plant pathogens. Appl. and Environ. Microbiool, 63(8), 389-398.

Kravchenko, N. O., Kopylov, P., Holovach, O.V., & Dmytruk, O.M. (2014). Otsinka patohennosti hruntovoho hryba Trichodermaviride 505 [Evaluation of the pathogenicity of the soil fungus Trichodermaviride 505]. Silskohospodarska mikrobiolohiia, 20, 23-28. [in Ukr.]

Popova, L. (2013). Doslidzhennia zalezhnosti biolohichnoi aktyvnosti planryzu, haupsynu, trykhoderminu vid riznykh temperatur : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Prykladna nauka ta innovatsifnyi shliakh rozvytku natsionalnoho vyrobnytstva», Ternopil, 17-18 zhovtnia, 2013 r. [Investigation of the dependence of the biological activity of planarises, Haupsin, trichoderma on different temperatures. Papers presented at the 2-nd International meeting of KNOK, Ternopil]. Ternopil : KNOK. [in Ukr.]

Korniienko, S. I., Muraviov, V.O., … Honcharov, O.M. (2015). Vyroshchuvannia chasnyka ozymoho: metod. rekom. [Growing of winter garlic: methodical recommendations]. Selektsiine : In-t ovochivnytstva i bashtannytstva NAN Ukrainy. [in Ukr.]

Ukraine Derzhspozhyvstandart DSTU ISO 6663:2002 (ISO 663: 1995, IDT) № 422 (2004). Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukr.]

Bondarenko, H. L., Yakovenko, K. I. (Eds.) (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Technique of an experienced case in vegetable growing and melon growing]. Kharkiv : Osnova. [in Ukr.]

Rokytskyi P. F. (1973). Biologicheskaja statistika [Biological Statistics]. Mynsk : Vysshaja shkola. [in Russ.]

Kulieshov, A. V., Bilyk, M.O., & Dovhan, S.V. (2011). Fitosanitarnyi monitorynh i prohnoz [Phytosanitary monitoring and prognosis]. Kharkiv : ESPADA [in Ukr.].

Kolombet, L. V. (2012). Biotehnologicheskie problemy sozdanija preparatovdlja rastenievodstva na osnove gribov roda Trichoderma [Biotechnological problems of creating preparations for plant growing on the basis of fungi of the genus Trichoderma]. Prykladnaia toksykolohyia, 3(1), 9-13.

Harman, G. E., & Kubicek, C. P. (1998). Trichoderma and Glicladium. Taylor and Frances, London.

Borodai, V. V., Tkalenko, H. M., Hnat, V. V., & Koltunov, V. A. (2012). Vplyv riznykh vydiv shtamiv hryba rodu Trichoderma proty rozvytku khvorob stolovykh koreneplodiv pry zberihanni [Influence of different types of strains of the fungus of the genus Trichoderma against the development of diseases of root vegetables during storage]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo, 15, 370-374. [in Ukr.]

Kudashov, A. A., & Zubkov, A.A. (2009). Vlyianye Trykhodermyna, Flavobakteryna y Mobylyna na zolotystuiu nematodu [Influence of trichodermine, Flavobacterin and Mobilina on the golden nematode]. Yzvestyia S.- Peterburhskoho ahrarnoho un-ta, 14, 64-67. [in Russ.]

Ruban, E. L. (1986). Fyzyolohyia y byokhymyia predstavytelei roda Pseudomonas [Physiology and biochemistry of representatives of the genus Pseudomonas]. Moskow. [in Russ.]

Koltunov, V.V., Borodai, V.V., & Danylova, T.V. (2012). Jeffektivnost' biopreparatov Planriz, Gaupsin, Diazofit v zashhite ot fitopatogenov pri vyrashhivanii i hranenii ovoshhej [Efficacy of biopreparations of planarises, Gaupsin, Diazophyte in protection against phytopathogens in growing and storing vegetables]. Kartofelevodstvo: sb. nauch. Tr., 20, 102-111. [in Russ.]

Strelnykova, M.S., Fylyppov, Y.H., & Pervushyn, E.V. (2009). Novaia preparatyvnaia forma bakteryalnoho preparata na osnove Pseudomonas aureafaciens [A new formulation of a bacterial preparation based on Pseudomonas aureafaciens]. HAVRYSh, 2, 4-7. [in Russ.]

Volkohon, V. V., Zaryshniak, A. S., …Hrynyk I. V. (2011). Metodolohiia i praktyka vykorystannia mikrobnykh preparativ u tekhnolohiiakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Methodology and practice of using microbial preparations in technologies for growing crops]. Kyiv : Ahrarna nauka. [in Ukr.]


GOST Style Citations


Барабаш О.Ю., Шрам О.Д., Гузир С.Т. Цибулинні овочеві культури. Київ : Вища школа, 2002. 82 с.

Мельничук Ф. С. Основні хвороби цибулі та часнику, обгрунтування заходів захисту від них в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.11 «Фітопатологія». Київ : Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук, 2003. 18 с.

Комплексна система заходів захисту цибулі і часнику від шкідників, хвороб і бур’янів: науково-практ. рекомендації / С.І. Корнієнко та ін. Харків, 2012. 32 с.

Патика В. П., Омельянець Т.Г. Екологічні основи застосування біологічних заходів захисту рослин як альтернатива хімічним пестицидам. Агроекологічний журнал. 2005. № 2. С. 21-24.

Vinale F., Sivasithamparamb K., Glisalberti E. L., Marra K., Woo S. L., Lorito M. Trichoderma - plant - pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry. 2008. V. 40. P. 1-9.

Chet I., Indar J. Bilogical control of fungae pathogen. Biochem. And Biotechnol. J. 1994. Vol. 48, 1. P. 37-43.

Grondona J. Physiological and biochemical characterization of Trichodermaviride, a biological control agent against soil-borne fungal plant pathogens. Appl. and Environ. Microbiool. 1997. Vol. 63. № 8. Р. 389-398.

Кравченко Н. О., Копильов П., Головач О.В., Дмитрук О.М. Оцінка патогенності грунтового гриба Trichodermaviride 505. Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. Вип. 20. С. 23-28.

Попова Л. Дослідження залежності біологічної активності планризу, гаупсину, триходерміну від різних температур. Прикладна наука та інноваціфний шлях розвитку національного виробництва : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 17-18 жовтня, 2013 р. Тернопіль: КНОК, 2013. С. 148. С. 34-36.

Вирощування часника озимого: методичні рекомендації / Корнієнко С. І., Муравйов В.О., Гончаров О.М. та ін. Селекційне : Ін-т овочівництва і баштанництва НАН України, 2015. 36 с.

Часник. Зберігання в холоді: ДСТУ ISO 6663:2002 (ISO 663: 1995, IDT) [Чинний від 2002-12-07 № 422]. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. 11 с.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві ; за ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. Харків : Основа, 2001. 369 с.

Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. Минск : Высшая школа, 1973. 318 с.

Кулєшов А. В., Білик М.О., Довгань С.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз. Харків : ЕСПАДА, 2011. 608 с.

Коломбет Л. В. Биотехнологические проблемы создания препаратовдля растениеводства на основе грибов рода Тrichoderma. Прикладная токсикология. 2012. 3(1). С. 9-13.

Harman G. E., Kubicek C. P. Trichoderma and Glicladium. Taylor and Frances, London, 1998. 278 p.

Бородай В. В., Ткаленко Г. М., Гнат В. В., Колтунов В. А. Вплив різних видів штамів гриба роду Trichoderma проти розвитку хвороб столових коренеплодів при зберіганні. Овочівництво і баштанництво. 2012. № 15. С. 370-374.

Кудашов А. А., Зубков А.А. Влияние Триходермина, Флавобактерина и Мобилина на золотистую нематоду. Известия С.- Петербургского аграрного ун-та. 2009. № 14. С. 64-67.

Рубан Е. Л. Физиология и биохимия представителей рода Pseudomonas. Москва, 1986. 198 с.

Колтунов В.В., Бородай В.В., Данилова Т.В. Эффективность биопрепаратов Планриз, Гаупсин, Диазофит в защите от фитопатогенов при выращивании и хранении овощей. Картофелеводство: сб. науч. тр. Минск, 2012. Т. 20. С. 102-111. 21. Стрельникова М.С., Филиппов И.Г., Первушин Е.В. Новая препаративная форма бактериального препарата на основе Pseudomonas aureafaciens. ГАВРИШ. 2009. № 2. С. 4-7. 22. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Волкогон, А. С. Заришняк, І. В. Гриник та ін. Київ : Аграрна наука, 2011. 156 с.
Copyright (c) 2019 PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS