SUBSTANTIATION OF RURAL DEVELOPMENT EVALUATION METHODOLOGY PROCEDURE

Authors

  • А. П. Сава NSC «Institute of agrarian economics», Ukraine

Keywords:

methodology, scientific research, evaluation, methods, criteria, socio-economic development, rural territories

Abstract

The application of methodological approaches for the study of economic; social and environmental processes in rural areas; assessment of their status for all components of sustainable development elements; the choice of methods and sequence of research stages are important the premises of their development strategy The purpose of this article leis in scientific substantiation of methodological principles and procedural elements of rural areas development evaluation. To achieve this goal such methods of scientific research as the dialectical method of economic laws knowledge; systematic approach to economic phenomena studying; as well as monographic; abstract-logical and abstraction methods.are used. The article substantiates the scientific research methodology on the development of rural areas;the essence rural areas socio-economic situation evaluation technology is develope; the research empirical part stages of rural areas development and their evaluation are defined. Promising directions for further research are modern approaches studying and application in substantiation of rural areas socio-economic development in practice.

Author Biography

А. П. Сава, NSC «Institute of agrarian economics»

Ph.D. (in Economics), Senior Research Fellow, Doctoral student

References

Antonov, A. V. (2013). Metodologichni osnovy ocinky ta dyferenciacii' jakosti zhyttja sil's'kogo naselennja [Methodological bases of an estimation and differentiation of quality of a life of rural population]. Investycii': praktyky ta dosvid, 5, 104-108.

Galushkina, T.P., & Martynjuk, O.V. (2010). Nejronni merezhi jak efektyvnyj instrument modeljuvannja ta prognozuvannja rivnja represyvnosti terytorij (na prykladi Rivnens'koi' oblasti) [Neural networks as an effective tool for modeling and predicting the level of repressiveness of territories (on the example of the Rivne region)]. Ekonomika Krymu, 2 (31), 36-41.

Gladkyj, Ju.N., & Chystobajev, A.Y. (1998). Osnovы regyonal'noj polytyky [Fundamentals of regional policy]. Sankt-Peterburg : yzd-vo Myhajlova V.A.

Goncharenko, I.V. (2009). Social'no-ekonomichnyj rozvytok sil's'kyh terytorii' regionu: problemy teorii' ta praktyky: [monografija] [Social and economic development of rural areas of the region: problems of theory and practice: [monograph]. Lviv: IRD NAN Ukraine.

Dolishnij, M. I., Poburko, Ja.O., & Karpov, V.I. (2002). Pro rivnomirnist' ekonomichnogo rozvytku regioniv Ukrai'ny [On the uniformity of economic development of the regions of Ukraine]. Regional'na ekonomika, 2, 17–25.

Jevsjukov, T. O., & Koval'chuk, I.P. Doslidzhennja suchasnogo stanu sil's'kyh terytorij: pidhody, algorytmy, metody [Investigation of the current state of rural areas: approaches, methods, methods]. Retrivied from http://zsu.org.ua/taras-evsyukov/125-2011-04-07-13-57-41.

Kyselёva, N. N., Orljanskaja, A.A., & Sulymanov, A.R. (2013). Adaptyvnoe upravlenye socyal'no-эkonomycheskym razvytyem sel'skyh terrytoryj regyonov severo-kavkazskogo federal'nogo okruga [Adaptive management of socio-economic development of rural areas of the North Caucasus Federal District]. Moskow : Akademyja estestvoznanyja

Kravchuk,Y.Y. (2012). Teoretiko-metodologicheskoe obespechenie strategij razvitija agrosfery Ukrainy [Theoretical and methodological support of strategies for the development of the agrosphere of Ukraine]. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development : Scientific journal, Vol. 34, Is.5, 105–114.

Lisovyj, A. V. (2007). Derzhavne reguljuvannja rozvytku sil's'kyh terytorij : monografija [State regulation of rural development: monograph]. Kyiv : Dija.

Merenkova, Y. N., & Savenkova, O.Ju. (2009). Konceptual'nыe osnovы upravlenyja ustojchyvыm razvytyem sel'skyh terrytoryj regyona [Conceptual bases of management of sustainable development of rural areas of the region]. Regyonal'naja эkonomyka: teoryja y praktyka, 41 (134), 64–70.

Merenkova, Y.N. (2010). Ustojchivoe razvitie sel'skih territorij: teoretiko-motodologicheskie aspekty ocenki [Sustainable development of rural areas: the theoretical and motodological aspects of evaluation]. Regyonal'naja эkonomyka: teoryja y praktyka, 25(160), 49-55.

Soloha, D. V., Bandura, M. V., Savchenko, M. V., & Moreva, V. V. (2011). Metodologichni osnovy upravlinnja stalym innovacijnym rozvytkom potencialu social'no-ekonomichnyh system regionu : monografija [Methodological bases of management of sustainable innovative development of the potential of socio-economic systems in the region: monograph]. Donetsk : Noulidzh.

Moroz, T.O. (2014). Metodyka ocinky stalogo rozvytku sil's'kyh terytorij [Methodology for assessing the sustainable development of rural areas]. Ekonomika i Finansy: naukovyj zhurnal, 3, 28-33.

Nadosha, O. V. Teoretyko-metodologichnyj analiz stalogo rozvytku u konteksti suchasnyh doslidnyc'kyh pidhodiv [Theoretical and methodological analysis of sustainable development in the context of modern research approaches]. Retrivied from http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=341.

Nikolina, I. (2006). Metodologija ta metody diagnostyky social'nogo rozvytku regionu [Methodology and methods for diagnosing the social development of the region]. Aktual'ni problemy derzhavnogo upravlinnja, 3 (27), 11-17.

Pavlov, O.I. (2009). Sil's'ki terytorii' Ukrai'ny: funkcional'no-upravlins'ka model' : monografija [Rural territories of Ukraine: functional-management model: monograph]. Odesa: Astroprynt.

Rejtyng rozvytku rajoniv Ukrai'ny. Web-server “Investujte v Ukrai'nu” [Rating of the development of the regions of Ukraine]. Retrivied from http://ipa.net.ua/index.php?id=153&s= 528177 (дата звернення : 12.02.2017).

Sava, A.P. (2017). Upravlinnja i reguljuvannja jak ob’jekty naukovogo osmyslennja rozvytku sil's'kyh terytorij [Management and regulation as an objects of scientific understanding of the development of rural areas]. Ekonomichnyj dyskurs, 1, 15-22.

Savchuk, V. K. (2003). Teorija i praktika ocenki jeffektivnosti investicij v Ukraine [Theory and practice of assessing the effectiveness of investment in Ukraine]. Эkonomyka Ukrayny, 12, 19-25.

Sajenko, M.G., & Sava, A.P. (2014). Rozvytok sil's'kyh terytorij i formuvannja i'h trudovogo potencialu: demografichni, osvitn'o-fahovi i social'no-infrastrukturni chynnyky : monografija [Development of rural areas and the formation of their labor potential: demographic, educational, professional and socio-infrastructural factors: monograph]. Ternopil : Krok.

Statjuha, G. O., & Bojko, T. V. (2006). Problemy rozrobky i realizacii' indykatoriv stalogo rozvytku regionu [Problems of development and implementation of indicators for sustainable development of the region]. Ekologija i resursy, 15, 83–97.

Tolokol'nykov, A. Ju. Metodicheskie osnovy ocenki social'no-jekonomicheskogo razvitija sel'skih territorij [Methodological basis for assessing the socio-economic development of rural areas]. Retrivied from http://www.asau.ru/files/vestnik/2012/1/Economics_Tolokolnikov.pdf.

Balabanova, G. V., Nagirnaia, V. P., & Nyzhnyk O. M. (Eds.). (2003). Transformacija struktury gospodarstva Ukrai'ny: regional'nyj aspekt [Transformation of the structure of the Ukrainian economy: a regional aspect]. Kyiv : Milenium.

Petrikov, A. V. (Ed.). (2009). Ustojchivoe razvitie sel'skih territorij: regional'nyj aspekt: nauchnye trudy VIAPI im. A. A. Nikonova [Sustainable development of rural areas: a regional aspect: scientific works of VIAPI them AA Nikonova]. Moskow : Akademyja estestvoznanyja.

Published

2017-06-15

How to Cite

Сава, А. П. (2017). SUBSTANTIATION OF RURAL DEVELOPMENT EVALUATION METHODOLOGY PROCEDURE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 2(26), 204–215. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/119049