DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Authors

  • М. Г. Михайлов NSC "Institute of agrarian economics", Ukraine

Keywords:

material and technical base, fixed assets, innovative-investment development, recreation, modernisation

Abstract

The basic existent tendencies of the innovative-investment rigging of material and technical base of agrarian enterprises are investigaed in the article. It is underlined that the agricultural enterprises efficiency increase practically is not possible without introduction of innovations and investments to the material and technical base. Increase of agricultural equippment by the fixed productive assets to the economically reasonable level; improvet their specific composition and structure will allow to renew and modernize the material and technical base of agricultural enterprises taking into account scientific achievements and technical progress; acceleration of important tasks decision on further intensification of productio. These factors will assist introduction of plantgrowing and stock-raising progressive technologies into the industries; and will increase the labour productivity.

Author Biography

М. Г. Михайлов, NSC "Institute of agrarian economics"

Ph.D. (Techn.), Postdoctoral Fellow

References

Zakon Ukrai'ny „Pro stymuljuvannja rozvytku vitchyznjanogo mashynobuduvannja dlja agropromyslovogo kompleksu” vid 07.02.2002 r. № 3023. [Ukranian Law. On Stimulation of the Development of Domestic Machinery Industry for the Agro-Industrial Complex]. URL ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.

Zakon Ukrai'ny „Pro systemu inzhenerno-tehnichnogo zabezpechennja agropromyslovogo kompleksu Ukrai'ny” vid 05.10.2001 r. № 2658. URL ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.

Mytyn S. G. (2001). Sostojanie i perspektivy razvitija otrasli sel'hozmashinostroenija. Traktory i sel'skohozjajstvennye mashiny, 6, 2-6. [in Rus.].

Pidliseckyj, G.M., Tovstopjat, V.L., & Burylko, A.V. (2008). Material'no-tehnichna baza agrarnogo vyrobnyctva: stan ta problemy vidtvorennja. Agroinkom, 5-6, 34-39. [in Ukranian].

Pidlisec'kyj G.M. ta in. (2001). Formuvannja rynkiv material'nyh resursiv APK ; za red. G.M. Pidlisec'kogo. Kyiv : IAE UAAN. [in Ukranian].

Bilousko, Ja.K., Burylko, V.O., & Galushko, V.O. et al. (2007). Problemy realizacii' tehnichnoi' polityky v agropromyslovomu kompleksi ; za red. Ja.K. Bilorus'ka. Kyiv : NNC IAE007.

Pidliseckyj, G.M., & Mogylova, M. M. (2010). Udoskonalennja pereocinky osnovnyh zasobiv agrarnogo sektoru v systemi i'h vidtvorennja. Ekonomika APK, 12, 41-47. [in Ukranian].

Zaharchuk, O. V. (2004). Problemy material'no-tehnichnogo zabezpechennja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv Ukrai'ny. Ekonomika APK, 7, 92–99. [in Ukranian].

Ivanyshyn, V. V. (2011). Organizacijno-ekonomichni zasady vidtvorennja i efektyvnogo vykorystannja tehnichnogo potencialu agrarnogo vyrobnyctva: monografija. Kyi'v: NNC IAE.

Lupenko, Yu.O., Zakharchuk, O.V., & Vyshnevets'ka, O.V. (2015). Material'no-tekhnichne zabezpechennia sil's'koho hospodarstva Ukrainy [Material and technical support of Agriculture of Ukraine]. Kyiv : NNTs IAE [in Ukranian].

Zakharchuk, O.V. Herun, M.I., & Mohylova, M.M. (2014). Metodychni rekomendatsii z obgruntuvannia normatyvnoi potreby osnovnykh zasobiv na vyrobnytstvo sil's'kohospodars'koi produktsii [Guidelines for grounding the regulatory requirements of fixed assets for agricultural production]. Kyiv : NNTs IAE [in Ukranian].

Mohylova, M.M. (2016). Osnovni zasoby sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvi: stan, otsinka, vidtvorennia: monohrafiia [Fixed assets of agricultural enterprise: the state, estimation, recreation: monograph]. Kyiv : NNTs IAE [in Ukranian].

Published

2017-06-15

How to Cite

Михайлов, М. Г. (2017). DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 2(26), 191–197. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/119044