GENETIC SIMILARITIES BETWEEN UKRAINIAN BLACKSPOTTED MILK AND HOLSHTAIN BREEDS ACCORDING TO THE GENUS BOLA-DRB 3.2

Т. М. Супрович, М. П. Супрович, К. В. Копилов, Р. В. Колінчук

Abstract


DNA markers using to assess the genetic variation. In cattle second exon of gene BoLA-DRB3 is highly polymorphic; allowing the use of its alleles to determine genetic diversity. To increase milk production Ukrainian Black Pied dairy cattle is widely used hereditary material Holstein breed. In their study; we revealed allelic spectrum for gene BoLA-DRB3.2. His comparing with fund of alleles Holstein and holstein breeds we can use to set the genetic similarity of populations of cattle; evaluate the direction and its accuracy. The study performed at the breeding farm "Cossack Valley 2006". Here intensive carry out selection using semen of bulls Holstein. Experiments conducted at intervals of five years; respectively: 2010 (162 heads) and 2015 (114 heads). The allelic spectrum of gene BoLA-DRB3.2 detected by means of two-step (HLO-30 primers; HLO-31 and HLO-32) and allele-specific PCR. Restriction executed by endonucleases RsaI; Hae III and Bst YI. Received fragments separated by electrophoresis in 4% agarose gel. For the analysis determined the frequency of alleles; genetic distance and similarity. Statistical treatment and cluster analysis for building dendrograms performed in the standard package Microsoft Excel and integrated program Statisti XL 2.0. The consequences of Holstein selection detected by comparing the genetic distances eleven populations Holstein and holstein cattle other countries; which are calculated based on allele frequencies. The selection measures over the last five years have led the emergence in genotype of cow’s new four alleles: * 06 * 14 * 19 and * 51. There is accumulation of "informative" alleles specific to Holstein * 16 (from 0;62 to 5;26%) and * 24 (from 11.7 to 18%) and the elimination of allele * 22 (from 12 to 7;89%). Between 2010 and 2015 in herds appeared a genetic difference (D = 0;081). At the same time is increasing the genetic relationship of populations of 2015 and Holstein and holstein breeds other countries. This confirmed by the growth of genetic similarity between populations compared with data for the herds studied in 2010 and dendrograms; building based on cluster analysis of genetic distances. The research and comparisons confirm positive breeding measures using Holstein. However; currently Ukrainian black-pied dairy breed retains a significant level of genetic diversity

Keywords


Ukrainian black-pied dairy breed; Holstein; holstein breed; gene BOLA DRB3.2; alleles; genetic similarity and genetic distance

References


Ernst, L.K. & Zinov'eva N.A (2008). Biologicheskie problemy zhivotnovodstva v XXI veke [Role of biology in the livestock sector development in the xxi century]. Moskow: RASKhN.

Moiseeva, I., Ukhanov, S.,Stolpovskiy, Yu., Sulimova, G. & Kashtanov, S. (2006). Genofondy sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh: geneticheskie resursy zhivotnovodstva[Gene pools of farm animals: genetic resources of animal husbandry in Russia] Moskow: In-t obshch. genetiki Vavilova. Nauka.

Pelekhatyy, M.S. (1994). Porodoutvoryuval'ni protsesy v molochnomu skotarstvi Ukrayiny [Breed forming processes in dairy farming Ukraine]. Visnyk ahrarnoyi nauky, 11, 58-64.

Bohach, D.V. (2012). Selektsiyno-henetychni aspekty udoskonalennya tvaryn podil's'koho zavods'koho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody za produktyvnymy i tekhnolohichnymy oznakamy [Selection and genetic aspects improvement of animalspodolsk Ukrainian factory type black-pied dairy breed for the productive and technological features].Zootekhnichna nauka: istoriya, problemy, perspektyvy, Kam"yanets'-Podil's'kyy : Vydavets' Zvoleyko, 162-163.

Novak, I.V. (2012).Ukrayins'ka chorno-ryaba molochna poroda ta shlyakhy yiyi stvorennya [Ukrainian black-and-white dairy breed and ways of its creation]. Nauk. visn. LNUVMBT im. Gzhyts'koho, 14, 3(53), 3, 113-118.

Udina, I.G., Karamysheva, E.E., Turkova, S.O., Orlova, A.R., & Sulimova, G.E. (2003). Geneticheskie mekhanizmy ustoychivosti i chuvstvitel'nosti k leykozu u ayrshirskoy i cherno-pestroy porod krupnogo rogatogo skota, ustanovlennye na osnove raspredeleniya alleley gena BoLA-DRB3 [The genetic mechanisms of resistance and susceptibility to leukemia in ayrshire and black-pied breeds of cattle, established on the basis of the distribution of the alleles of the gene BOLA-DRB3]. Genetika, 3, 383-396.

Juliarena, M.A., Poli, M., Sala, L., Ceriani, C., Gutierrez, S. … Esteban, E.N. (2008). Association of BLV infection profiles with alleles ofthe BoLA-DRB3.2 gene. Animal genetics, 39, 432-439.

Kovalyuk, N.V. (2008). Molekulyarno-geneticheskie aspekty v ranney diagnostike leykoza krupnogo rogatogo skota i selektsionno-plemennoy rabote. Doctor's thesis. Dubrovitsy.

Suprovych, T.M., & Kopylov, K.V. (2014). Vyznachennya DNK-markeriv u skhyl'nykh ta rezystentnykh do mastytiv koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody[Determination of dnamarkers for receptive and resistance tomastitis cows of Ukrainian black-pied dairy breed]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, 48, 214-222.

Rupp, R., Hernandez. A., & Mallard B. (2007). Association of bovine leukocyte antigen (BoLA) DRB3.2 with immune response, mastitis, and production and type traits in Canadian Holsteins. J. Dairy Sci., 90(2), 1029-1038.

Nikbakht, Gh., Ranjbar, M.M., & Ghasemi, F. (2012). Asadian Allelic polymorphism in exon 2 of the BoLA-DRB3 gene in Iranian Holstein cows.Animal Production Research, 1(2), 33-41.

Duangjinda, M., Buayai, D., Pattarajinda, V., Phasuk, Y., Katawatin, S., Vongpralub, T. & Chaiyotvittayakul A. (2009).Detection of bovine leukocyte antigen DRB3 alleles as candidate markers for clinical mastitis resistance in Holstein × Zebu. J. Anim. Sci. 87(2). Р. 469-476.

Sharif, S., Mallard, B.A., Wilkie, B.N., Sargeant, J.M., Scott, H.M., Dekkers, J.C., & Leslie, K.E. (1998). Associations of the bovine major histocompatibility complex DRB3 (BoLA-DRB3) alleles with occurrence of disease and milk somatic cell score in Canadiandairy cattle.Animal Genetics, 29, 185-193.

Dietz, A.B., Cohen, N.D., Timms, L., & Kehrli, M.E. (1997). Bovine lymphocyte antigen class II alleles as risk factors for high somatic cell counts in milk of lactating dairy cows. J. Dairy Sci, 80(2),406-412.

Sender, G., Hameed, K., Korwin-Kossakowska, A., & Sobczynska, M. (2008). Association of the BoLA-DRB3 alleles with estimated breeding value for somatic cell count in Polish dairy cattle.Archiv fur tierzucht, 51(2), 111-119.

Suprovych, T.M., Suprovych, M.P.& Kolinchuk R.V. (2015). Alel'nyy polimorfizm hena BoLA-DRB3.2 u zdorovykh i khvorykh na nekrobakterioz koriv [Allelic polymorphism of gene BOLADRB3.2 healthy and sick cows with necrobacteriosis]. Nauk.-tekhn. byul. DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok Instytutu biolohiyi tvaryn, 16(2), 344-350.

Kovalyuk, N.V., Satsuk, V.F., & Machul'skaya, E.V. (2007). Ispol'zovanie geneticheskikh markerov dlya povysheniya molochnoy produktivnosti korov [Using genetic markers to improve the productivity of dairy cows] Zootekhniya,8, 2-4.

Pashmi, M., Qanbari, S., Ghorashi, S.A. & Salehi A. (2007). PCR based RFLP genotyping of bovine lymphocyte antigen DRB3.2 in Iranian Holstein population. Pak. J. Biol. Sci.,10.(3),383–387.

Kozlov, A.L. (2016). Polimorfizm gena BoLA-DRB3 kak marker otsenki geneticheskogo raznoobraziya i ustoychivosti k virusu leykoza molochnogo skota bryanskoy oblasti (Candidate's thesis). Stavropol'. [in Russian].

Nassiry, M.R., Eftekhari Shahroudi, F., Tahmoorespur, M., & Javadmanesh, A. (2008).The Diversity of BoLA-DRB3 Gene in Iranian Native Cattle.Asian-Aust. J. Anim. Sci.,21(4), 465-470.

Behl, J.D., Verma, N.K., Behl, R. & Sodhi, M. (2009).Genetic Variation of the Major Histocompatibility Complex DRB3.2 Locus in the Native Bos indicus Cattle Breeds. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 2(11), 1487-1494.

Takeshima, S.N., Miyasaka, T., Polata, M., Kikuya, M., Matsumoto … Y. Aida (2014). The great diversity of major histocompatibility complex class II genes in Philippine native cattle. Meta Gene, 2,176-190.

Takeshima, S.N., Giovambattist, G., Okimoto, N., Matsumoto, Y., Rogberg-Muñoz, A., Acosta, T.J. ... Aida, Y. (2015). Characterization of bovine MHC class II DRB3 diversity in South American Holstein cattle populations. Tissue Antigens, 86(6), 419-430.

Nassiry, M.R., Shahroodi, F.E., Mosafer, J., Mohammadi, A., Manshad, E., Ghazanfari, S. ... G.E. (2005). Analysis and Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen (BoLA-DRB3) Alleles in Iranian Holstein Cattle. Russian J. of Genetics. V. 41(6), 664‒668.

Oprządek, J. Urtnowski, P. Sender, G. Pawlik, A., & Łukaszewicz M. (2012). Frequency of bovine lymphocyte antigen (BoLA-DRB3) alleles in Polish Holstein cattle. Animal Sc. Papers and Rep., 30(2), 91-101.

Sulimova, G.E., & Zinchenko, V.V. (2011). Analiz polimorfizma DNK s ispol'zovaniem metoda polimeraznoy tsepnoy reaktsii: met. Posobie [Analysis of DNA polymorphism using polymerase chain reaction]. Moskow: Tsifrovichok.

Nei, M. The genetic distance between populations (1972). American Naturalist, 106, 283–295.

Dyman', T.M. (2002). Henetychna minlyvist' biokhimichnykh markeriv u domestykovanykh ta dykykh vydiv kopytnykh [Genetic variability of biochemical markers in domestyk and wild ungulates].Visn. ahrar. Nauky, 3, 49.

Singh, U., Deb, R., Alyethodi, R., Alex, R., Kumar, S., Chakraborty, S., Dhama, K. & Sharma, A. (2014). Molecular markers and their applications in cattle genetic research: a review. Biomarkers and Genomic Medicine, 6(2), 49-58.

Piddubna, L.M. (2014). Holshtynizatsiya vidkrytoyi rehional'noyi populyatsiyi chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby ta perspektyvy yiyi podal'shoho udoskonalennya [Holsteinization of open regional population of black-and-whitecattle and prospects of its further improvement]. Biolohiya tvaryn, 16(4), 121-132.


GOST Style Citations


Эрнст, Л.К. & Зиновьева Н.А. Биологические проблемы животноводства в XXI веке. Москва : РАСХН, 2008. 508 с.

Моисеева, И.Г., Уханов, С.В, Столповский, Ю.А, Сулимова, Г.Е. & Каштанов, С.Н. Генофонды сельскохозяйственных животных: генетические ресурсы животноводства / отв. ред. И. А. Захаров; Ин-т общ. генетики им. Н.И.Вавилова РАН. Москва : Наука, 2006. 462 с.

Пелехатий, М.С. Породоутворювальні процеси в молочному скотарстві України. Вісник аграрної науки. 1994. №11. С.58-64.

Богач, Д.В.Селекційно-генетичні аспекти удосконалення тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за продуктивними і технологічними ознаками. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи [Мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф.]. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2012. С. 162-163.

Новак, І.В. Українська чорно-ряба молочна порода та шляхи її створення. Наук. вісн. ЛНУВМБТ ім. Ґжицького. Львів, 2012. т.14. №3 (53,3). С.113-118.

Удина, И.Г., Карамышева, Е.Е., Туркова, С.О., Орлова, А.Р., Сулимова, Г.Е. Генетические механизмы устойчивости и чувствительности к лейкозу у айрширской и черно-пестрой пород крупного рогатого скота, установленные на основе распределения аллелей гена BoLA-DRB3. Генетика. 2003. № 3. С.383-396.

Juliarena, M.A., Poli, M., Sala, L., Ceriani, C., Gutierrez, S., Dolcini, G., Rodrıguez, E.M., Marino, B., Rodrıguez-Dubra, C. & Esteban, E.N. Association of BLV infection profiles with alleles ofthe BoLA-DRB3.2 gene. Animal genetics. 2008. V. 39. P.432-439.

Ковалюк, Н.В. Молекулярно-генетические аспекты в ранней диагностике лейкоза крупного рогатого скота и селекционно-племенной работе: дисс. ... докт. биол. наук : спец. 03.00.23. Дубровицы, Московская область, 2008. 174 c.

Супрович, Т.М., Копилов, К.В. Визначення ДНК-маркерів у схильних та резистентних до маститів корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. 2014. № 48. C. 214-222.

Rupp, R., Hernandez. A. & Mallard, B.Association of bovine leukocyte antigen (BoLA) DRB3.2 with immune response, mastitis, and production and type traits in Canadian Holsteins. J. Dairy Sci. 2007. V.90 (2). P.1029-1038.

Nikbakht, Gh., Ranjbar, M.M. & Ghasemi, F. (2012). Allelic polymorphism in exon 2 of the BoLA-DRB3 gene in Iranian Holstein cows. Animal Production Research, V.1, №2, P.33-41.

Duangjinda, M., Buayai, D., Pattarajinda, V., Phasuk, Y., Katawatin, S., Vongpralub, T.& Chaiyotvittayakul A. Detection of bovine leukocyte antigen DRB3 alleles as candidate markers for clinical mastitis resistance in Holstein × Zebu. J. Anim. Sci. 2009. №87(2). Р.469-476.

Sharif, S., Mallard, B.A., Wilkie, B.N., Sargeant, J.M., Scott, H.M., Dekkers, J.C. & K.E. Leslie. Associations of the bovine major histocompatibility complex DRB3 (BoLA-DRB3) alleles with occurrence of disease and milk somatic cell score in Canadian dairy cattle. Animal Genetics. 1998.№ 29.P.185-193.

Dietz, A.B., Cohen, N.D., Timms, L. & Kehrli M.E. Bovine lymphocyte antigen class II alleles as risk factors for high somatic cell counts in milk of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 1997. V.80(2). P.406-412.

Sender, G., Hameed, K., Korwin-Kossakowska, A., & Sobczynska, M.Association of the BoLA-DRB3 alleles with estimated breeding value for somatic cell count in Polish dairy cattle. Archiv fur tierzucht. 2008. V.51(2). P.111-119.

Супрович, Т.М.,Супрович, М.П., Колінчук Р.В. Алельний поліморфізм гена BoLADRB3.2 у здорових і хворих на некробактеріоз корів. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок Інституту біології тварин. 2015. Вип. 16(2). С. 344-350.

Ковалюк, Н.В.,Сацук, В.Ф.& Мачульская Е.В. Использование генетических маркеров для повышения молочной продуктивности коров. Зоотехния. 2007. № 8. С.2-4.

Pashmi, M., Qanbari, S., Ghorashi, S.A. & Salehi, A. PCR based RFLP genotyping of bovine lymphocyte antigen DRB3.2 in Iranian Holstein population. Pak. J. Biol. Sci. 2007. V.10(3). P.383–387.

Козлов А.Л. Полиморфизм гена BoLA-DRB3 как маркер оценки генетического разнообразия и устойчивости к вирусу лейкоза молочного скота брянской области : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук : спец.06.02.07.Ставроп. гос. аграр. ун-т. Ставрополь. 2016. 24 с.

Nassiry, M.R., Eftekhari Shahroudi, F., Tahmoorespur, M. & Javadmanesh A.The Diversity of BoLA-DRB3 Gene in Iranian Native Cattle. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2008. Vol. 21(4). P.465-470.

Behl, J.D., Verma, N.K., Behl, R. & Sodhi M. Genetic Variation of the Major Histocompatibility Complex DRB3.2 Locus in the Native Bos indicus Cattle Breeds. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2009. Vol. 22(11). P.1487-1494.

Takeshima, S.N., Miyasaka, T.. Polata, M., Kikuya, M., Matsumoto, Y., Mingala, C.N., Villanueva, M.A., Salces, A.J., Onuma, M. & Y. Aida.The great diversity of major histocompatibility complex class II genes in Philippine native cattle. Meta Gene. 2014. Vol. 2. P.176-190.

Takeshima, S.N., Giovambattist, G., Okimoto, N., Matsumoto, Y., Rogberg-Muñoz, A., Acosta, T.J., Onuma, M., Aida Y.Characterization of bovine MHC class II DRB3 diversity in South American Holstein cattle populations. Tissue Antigens. 2015. Vol.86(6). P.419-430.

Nassiry, M.R., Shahroodi, F.E., Mosafer, J., Mohammadi, A., Manshad, E., Ghazanfari, S., Mohammad Abadi, M. & Sulimova G.E. Analysis and Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen (BoLA-DRB3) Alleles in Iranian Holstein Cattle. Russian J. of Genetics. 2005. V.41(6). P.664‒668.

Oprządek, J. Urtnowski, P. Sender, G. Pawlik, A. & Łukaszewicz M.Frequency of bovine lymphocyte antigen (BoLA-DRB3) alleles in Polish Holstein cattle. Animal Sc. Papers and Rep. 2012. Vol. 30(2). P.91-101.

Сулимова, Г.Е., Зинченко, В.В. Анализ полиморфизма ДНК с использованием метода полимеразной цепной реакции : мет. пособие. Москва : Цифровичок, 2011. 94 с.

Nei, M. The genetic distance between populations. American Naturalist. 1972. Vol. 106. P. 283–295.

Димань Т.М. Генетична мінливість біохімічних маркерів у доместикованих та диких видів копитних. Вісн. аграр. науки. 2002. № 3. С. 49.

Singh, U., Deb, R., Alyethodi, R., Alex, R., Kumar, S., Chakraborty, S., Dhama, K. & Sharma A. Molecular markers and their applications in cattle genetic research : A review. Biomarkers and Genomic Medicine. 2014. V. 6(2). P.49-58.

Піддубна Л.М. Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби та перспективи її подальшого удосконалення. Біологія тварин. 2014. Т.16(4). С.121-132.
Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya