THE ANALYSES OF BEEBREAD PRODUCTION TECHNIQUES

В. М. П´ясківський, С. П. Вербельчук, Т. В. Вербельчук

Abstract


The apiculture of Ukraine is in the process of dynamic development. Honey production is increased; the other kinds of production techniques are implemented; the export expansion is observed. Beebread is unique bee product. However; the existing techniques of its production are extremely labor-intensive and slightly mechanized. EU integration has required the producers of beekeeping products follow the innovative techniques requirements; quality and purity requirements. It is necessary to create the standard and safety system for various kinds of products. The article focuses on the methods based on the generalization of beebread nature indices; their importance for bees and human; on the existing production techniques of the product and actually developed experimental research. The research is based on the set of rules and procedures which contain a number of techniques; and their application make it possible to systemize the previous research; to identify beebread production efficiency. Such methods include empirical and theoretical method; the method of systematization; experimental; logical; economical and statistical methods. The description of the main existing beebread techniques has been analyzed by the authors. The article considers the nature of the pollen; its sipping; preservation and use by the bees; microbiological processes of pollen load conversion into preserved product – beebread. The possible ways of production intensification have been offered. The efficiency of beebread production with the help of gravure spatula and with the help of unbent paper clip has been compared during the research. In spite of the simplicity; the given methods and tools are current for the apiaries of different size. Beebread production with the help of shoulder engraving was 6;5% higher in efficiency. The quality; marketability and price of the products are higher. The research recommends to apply the shoulder engraving on farms with manually small-scale beebread production. The work needs research continuation relative to morphological content; physical; chemical and biochemical indices according to the programme of all-Ukrainian project “Biodiversity of melliferous and pollen herbs in Ukraine – 2016” which is included into the international project Agro Bio Net

Keywords


honey bee; beebread; techniques; labour productivity; quality; marketability; efficiency

References


Adamchuk, L. O., & Akulonok O. I. (2016). Morfologichni osoblivosti bdzholynogo obnіzhzhya z SALIX L [Morphological features bee pollen SALIX L]. Naukovyy visnyk NUBiP Ukrayiny. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva, 250, 105-113.

Adamchuk, L. O. (2016). Vseukrainsky project «Bіorіznomanіttya medonosnych і pilkonosnich roslyn Ukrainy – 2016» – poperednі pіdsumki [Ukrainian project «Biodiversity and honey plants of Ukraine − 2016 » − preliminary results]. Pasіka [Apiary], 12, 21-22.

Brovars'kiy, V. D., Holovets'kyy, I. I., Losyev, O. M., Velychko, S. M., Adamchuk, L. O., & Stepanyuk, M. M. (2009). Bdzholyne obnizhzhya, vyrobnytstvo ta zberihannya. Monohrafiya [Bee pollen production and storage. Monograph]. Kyiv, Ukraine: FOP I. S. Madanchenko, 2009, 76.

Belik, E. V. (2014). Sovremennyy spravochnik pchelovoda [Modern beekeeper Directory]. Donetsk: OOO PKF «BAO».

Brovars'kiy, V. D., Brindza, Ya., Adamchuk, L.O., & Mykhal's'ka, O. M. (2015). Botanichnyy i biokhimichnyy sklad perhy, oderzhanoyi v umovakh Lisostepu Ukrayiny [Botanical and biochemical composition of pollen obtained under steppes of Ukraine.]. Visnyk ZhNAEU: Naukovo-teoretychnyy zbirnyk, 2 (52), V. 3, 280-287.

Brovars'kiy, V. D., Adamchuk, L. O., & Brindza Ya. (2016). Mineral'ni rechovyny perhy [Minerals of the pollen]. Pasika [Apiary], 11, 18-20.

Bodnarchuk, L. I., Yemets, K. I., & Shamro, M. O. (2011). Metodyka rozrakhunku ekonomichnoyi efektyvnosti bdzhil'nytstva v riznykh katehoriyakh hospodarstv [The method of calculation of economic efficiency of beekeeping in different types of farms]. Pasika [Apiary], 11, 13-20.

Gavrilyuk, O. І. (2015). Produkti bdzhіl'nitstva v aspektі іstorichnich doslіdzhen' [Bee products in terms of historical research]. Pasіka [Apiary], 11, 17-19.

Polishchuk, V. P., Haydar, V. A., Cherhyk, M. I., Vidomenko, M. V., Baha, O. M., Kucheruk, A. Ya…….& Mehed', O. H. (1990). Dovidnyk pasichnyka [Beekeeper's Handbook]. Kyiv : Urozhay, 224.

Drobchak, M., & Chekonska, K. (2016). Po pylok za zapakhom [For pollen by smell]. Ukrayins'kyy pasichnyk [Ukrainian beekeeper]. (I. Brus Trans z pol.), 8, 20-21.

Perha. Tekhnichni umovy (2010). DSTU 7074:2009. Natsional'ni standarty Ukrayiny. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny.

Ivanova, S. M. (2015). Perha, oderzhana metodom S. M. Velychka, V.D. Brovars'koho [Pollen obtained by the Velichko&Brovarsky method]. Pasіka [Apiary], 11, 20-22.

Ivanova, V.D. (2009). Tekhnolohiya vyrobnytstva produktiv bdzhil'nytstva: kurs lektsiy. [Technology of production of bee products: lectures.]. Mykolayiv: MDAU.

Kayyas, Alen (2013). Pil'tsa − chudo produkt i lechebnoe sredstvo [Pollen − Miracle product and remedy]. Moscow, Paseka.

Losyev, O., & Tyurd'o, O. (2007). Bdzholyne obnizhzhya [Bee’s pollen]. Tvarynnytstvo Ukrayiny [Animal Husbandru Ukraine], 10, 41-42.

Myros', V. V., & Kovtun, S. B. (2014). Praktykum z bdzhil'nytstva [Workshop on beekeeping]. Kharkov: KhNAEU.

Nekrashevych, V. F., Mamonov, R. A., Torzhenova, T. V., & Kovalenko M. V. (2013). Tekhnolohyya, sredstva mekhanyzatsyy y ekonomyka pryzvodstva perhy: monohrafyya [Technology, means of mechanization and the economy of production of pollen: monograph]. Ryazan'.

Podol's'kyy, M. S., Kotova, H. M., Burenin, M. L. (1988). Promyslove bdzhil'nytstvo [Industrial beekeeping]. (O. I. Sytnyk, N. H. Kyrylova Trans z ros.). Kyiv : Vyshcha shkola.

Perha − eto y pchelu, i med, i vosk, i propolys. (2010). [Bees pollen is also, honey, wax, and propolis]. M. Khamemonenko (Ed.). Redaktsiya zhurnalu «Dim, sad, horod». 4, 80.

Pryymak, H. (2016). Zahotivlya ta zberihannya perhy [Harvesting and storage of pollen].

Pasika [Apiary], 11, 20.

Pryymak, H. M. (2000). Orhanizatsiya pasiky [Company apiary]. Kyiv : UAE UAAN.

Polishchuk, V. P. (2001). Bdzhil'nytstvo [Apiculture]. Lviv: Redaktsiya zhurnalu «Ukrayins'kyy pasichnyk».

Prudnikov, V., Losyev, O., & Mazur, B. (2013). Vmist pozhyvnykh rechovyn u obnizhzhi riznoho pokhodzhennya [The content of nutrients in the pollen of different origin]. Tvarynnytstvo Ukrayiny [Animal Husbandru Ukraine], 9, 37-39.

Psheslavs'kyy, A. (2010). Perha [Pollen]. Kyiv: Biblioteka «Pasika».

Radionov, V. V., Shabarshov, I. A. (1991). Yakshcho vy mayete bdzhil [If you have bees]. (I. Yu. Valyushkevych, M. N. Nekrut Trans z ros.). Kyiv : Urozhay.

Trokhymtseva, O. (2017). Vyrobnytstvo ta eksport medu [Production and export of honey].

Pasichnyk [Beekeeper], 2, 4.

Tykhonov, O. I. Berbek, V. L., & Zubchenko, T. M. (2016). Perha − perspektyvnyy produkt [Pollen - a promising product]. Pasika [Apiary], 11, 16-17.

Taranov, H. F. (1987). Promыshlennaya tekhnolohyya poluchenyya y pererabotky produktov pchelovodstva [Industrial technology of production and processing of bee products]. Moskva : Ahropromyzdat.

Turynskyy, V., & Adamchuk, L. (2016). Vazhlyvi pytannya rozvytku haluzi bdzhil'nytstva [Important issues of beekeeping]. Pasichnyk [Journal Pasichnyk], 11, 15-17.

Fedoruk, R. S., Kovalchuk, I. I., Kovalska, L. M., & Havranyak, A. R. Problemy stan ta perspektyvy bdzhil'nytstva v Ukrayini [The problems of the state and prospects of apiculture in Ukraine]. (n.d). inenbiol.com. Retrieved from http://www/inenbiol.com/ntb/ntb5/pdf/9/3.

Fylyppova, Y. A. (2006). Zdorov'e na krul'yakh pchelu [Health on the wings of a bee]. Sankt-Peterburh: «A. V. K.−Tymoshka».

Khabryka, Tselina. (2016). Perha hidnyy rekomendatsiy produkt bdzhil'nytstva [Pollen worthy recommendations bee products]. (A. Bohach Trans z pol's'k). Bdzholyar [Beekeeper], 12, 18-22.

Chudakov, V. H. (1979). Tekhnolohyya produktov pchelovodstva [Technology of beekeeping products]. Moscow : Kolos.

Shemetkov, M. F., Holovnev, V. Y., & Kochevoy, M.M. (1991). Sovetu pchelovodu [Tips for the beekeeper], (yzd. 3-te pererab. y dop.). Mins'k : Uradzhay.


GOST Style Citations


Адамчук, Л. О., Акульонок, О. І. Морфололгічні особливості бджолиного обніжжя з SALIX L. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. № 250. С. 105−113.

Адамчук, Л. О. Всеукраїнський проект «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин України - 2016» - попередні підсумки. Пасіка. 2016. № 12. С. 21−22.

Броварський, В. Д., Головецький, І. І., Лосєв, О. М., Величко, С. М., Адамчук, Л. О., Степанюк, М. М. Бджолине обніжжя, виробництво та зберігання. Монографія. К.: ФОП І.С. Майданченко, 2009. 76 с.

Белик, Э. В. Современный справочник пчеловода. Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2014. 544 с.

Броварський В. Д. Бріндза Я., Адамчук Л.О., Михальська О. М. Ботанічний і біохімічний склад перги, одержаної в умовах Лісостепу України. Вісник ЖНАЕУ: Науково- теоретичний збірник. 2015. № 2 (52). Т. 3. С. 280-287.

Броварський В. Д., Адамчук Л. О., Бріндза Я. Мінеральні речовини перги. Пасіка. 2016. №11. С. 18-20.

Боднарчук Л. І., Ємець, К. І., Шамро, М. О. Методика розрахунку економічної ефективності бджільництва в різних категоріях господарств. Пасіка. 2011. № 11. С. 13−20.

Гаврилюк О. І. Продукти бджільництва в аспекті історичних досліджень. Пасіка. 2015. №11. С. 17-19.

Поліщук В. П., Гайдар В. А., Чергик М. І., Відоменко М. В., Бага О.М., Кучерук А.Я.Мегедь, О. Г. Довідник пасічника. Київ : Урожай, 1990. 224 с.

Дробчак М., Чеконська К. По пилок за запахом. Український пасічник ; пер з пол. І. Брус. 2016. № 8. С. 20-21.

ДСТУ 7074: 2009 Перга. Технічні умови [Чинний від 01−01−2011]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 12 с. (Національні стандарти України).

Іванова, С. М. Перга, одержана методом С.М. Величка, В.Д. Броварського. Пасіка. 2015. № 11. С. 20-22.

Іванова, В. Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва: курс лекцій. Миколаїв : МДАУ, 2009. 245 с.

Кайяс Ален. Пыльца - чудо продукт и лечебное средство. Москва : Пасека, 2013. 86 с.

Лосєв О., Тюрдьо О. Бджолине обніжжя. Тваринництво України. 2007. № 10. С. 41−42.

Мирось В. В., Ковтун С. Б. Практикум з бджільництва. Харків : ХНАЕУ, 2014. 92 с.

Некрашевич, В. Ф., Мамонов, Р. А., Торженова, Т. В., Коваленко М. В. Технология, средства механизации и экономика призводства перги: монография. Рязань, 2013. 102 с.

Подольський, М. С., Котова, Г. М., Буренін, М. Л. Промислове бджільництво; пер з рос. О. І. Ситник, Н. Г. Кирилова. Київ : Вища школа, 1988. 335 с.

Перга − это и пчелы, и мед, и воск, и прополис. Редакція журналу «Дім, сад, горд». Відп. редактор М. Хамемоненко. 2010. № 4. 80 с.

Приймак Г. Заготівля та зберігання перги. Пасіка. 2016. №11. С. 20.

Приймак Г. М. Організація пасіки. Київ : УАЕ УААН, 2000. 459 с.

Поліщук В. П. Бджільництво. Львів : Редакція журналу «Український пасічник», 2001. 296 с.

Прудніков, В. Лосєв, О., Мазур, Б. Вміст поживних речовин у обніжжі різного походження. Тваринництво України. 2013. № 9. С. 37−39.

Пшеславський, А. Перга. К.: Бібліотека «Пасіка», 2010. 80 с.

Радіонов, В. В., Шабаршов, І. А. Якщо ви маєте бджіл ; пер. з рос. І. Ю. Валюшкевич, М. Н. Некрут. вид 2-ге (перероб і доп.). Київ : Урожай, 1991. 224 с.

Трохимцева, О. Виробницто та експорт меду. Пасічник. 2017. № 2. С. 4.

Тихонов, О. І. Бербек, В. Л., Зубченко, Т. М. Перга. перспективний продукт. Пасіка. 2016. №11. С. 16−17.

Таранов, Г. Ф. Промышленная технология получения и переработки продуктов пчеловодства. Москва : Агропромиздат, 1987. 319 с.

Туринський, В., Адамчук, Л. Важливі питання розвитку галузі бджільництва. Пасічник. 2016. №11. С. 15−17.

Федорук, Р. С., Ковальчук, І. І., Ковальська, Л. М., Гавраняк, А. Р. Проблеми стан та перспективи бджільництва в Україні. URL: http://www/inenbiol.com/ntb/ntb5/pdf/9/3 (дата звернення : 10.02.2017). 192 с.

Хабрика, Целіна. Перга гідний рекомендацій продукт бджільництва ; пер. з польськ. А. Богач. Бджоляр. № 12. 2016. С. 18−22.

Чудаков, В. Г. Технология продуктов пчеловодства. Москва : Колос, 1979. 160 с.

Шеметков, М. Ф., Головнев, В. И., Кочевой, М.М. Советы пчеловоду. изд. 3-те (перераб. и доп.). Минск : Ураджай, 1991. 399 с.
Copyright (c) 2019 Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative CommonsState Agrarian and Egineering University in Podilya